Title Image

26η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 19η Δεκεμβρίου 2018

26η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 19η Δεκεμβρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 14/12/2018
Α.Π.: 45874

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

 

  1. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018 – Υποχρεωτική Αναμόρφωση.

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για δύο (2) διαφημιστικές καταχωρίσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος μας και συμβάλλουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη των εθελοντικών δράσεων των κατοίκων της πόλης μας.

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την καταβολή αποζημίωσης δικηγόρου στα πλαίσια σύμβασης εντολής – εργολαβικού δίκης.

 

  1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από του υπ. αριθμ. 2162, 2164, 2165, 2167, 2169 χρηματικούς καταλόγους.

 

  1. Έγκριση πρακτικών Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

 

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και  Αυτοδιοίκηση», σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

 

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας, για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

 

10. Σύμφωνο συνεργασίας του Δήμου Χαλανδρίου με την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία ‘‘Εταιρεία Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας «Υγεία για Όλους»’’.

 

11. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 1480/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

12. Κατάργηση της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου για τις ανάγκες λειτουργίας του 1ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου.

 

13. Παραχώρηση κολυμβητηρίου αθλητικού κέντρου «Νικ. Πέρκιζας».

 

14. Έγκριση σκοπιμότητας ανανέωση της σύμβασης για πληρωμή τελών διοδίων με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη διέλευση των οχημάτων του Δήμου Χαλανδρίου από την Αττική Οδό για το έτος 2019.

 

15. Λύση της με Α.Π. 34202/17-11-2016 σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων».

 

16. Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης εργασίας με ίδια μέσα και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες».

 

17. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μελέτης Κατασκευής Ανισόπεδου Κόμβου Αγ. Βαρβάρας στη Λεωφ. Κηφισίας.

 

18. Παραχώρηση έξι (6) θέσεων στάθμευσης επί της οδού Ήβης, ήτοι δύο (2) θέσεων ΑμεΑ, μία (1) θέση τροφοδοσίας και τριών (3) θέσεων σταθμού ηλεκτρικών υπηρεσιακών οχημάτων προς εξυπηρέτηση του κτιρίου Πολλαπλών Πολιτιστικών Χρήσεων με υποστηρικτικούς χώρους στο Ο.Τ. 736 στο Χαλάνδρι (Α.Μ. 1/2017).

 

19. Συμπλήρωση της 577/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου: «Αποζημίωση του Δήμου Χαλανδρίου, λόγω προσκύρωσης έκτασης, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 701Α και επί της οδού Αργυροκάστρου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 78/1988 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας».

 

20. Εξώδικος συμβιβασμός για τον προσδιορισμό τιμής μονάδος για την αποζημίωση από τον Δήμο Χαλανδρίου λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σύμφωνα με την 1Α1/2018 διορθωτική πράξη της υπ΄ αριθμ. 1/2005 πράξης εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου και συμψηφισμός αυτής με την οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα.

 

21. Προσδιορισμός αποζημίωσης εδαφικής έκτασης σε ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 324 του Δήμου Χαλανδρίου με βάση την 11/2004 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης κατόπιν της 420/2018 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

 

22. Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων – Γραμμή Δημότη».

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ