31η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 11η Δεκεμβρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 6/12/2019
Α.Π.: 53425

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

31η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 11η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2019.

 

2. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη συμπληρωματική εγγραφή βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, σχολικού έτους 2019-2020 (Ε΄ Επιλογή)».

 

3. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων που θα συμμετέχουν στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Χαλανδρίου.

 

4. Έγκριση ορισμού μελών, εκ των Δημοτικών Συμβούλων, των Επιτροπών Δημοπρασιών και Εκτίμησης για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και Καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία του Δήμου, για το έτος 2020.

 

5. Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2020.

 

6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, βάσει του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

 

7. Έγκριση ορθής τήρησης των όρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (αρ. πρωτ. 52874/04-12-2019).

 

8. Έγκριση ορθής τήρησης των όρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (αρ. πρωτ. 53142/05-12-2019).

 

9. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006).

 

10. Έγκριση απόσυρσης οχήματος (καταστροφής) και μηχανημάτων έργου (καταστροφής ή διάλυσης) που βρίσκονται σε ακινησία.

 

11. Χρονική και χωροταξική αλλαγή της λαϊκής αγοράς Κεντρικού Χαλανδρίου (Γ’ Λαϊκή Αγορά Αθηνών).

 

12. Λήψη απόφασης για τη μη δυνατότητα υλοποίησης με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό που υπηρετεί στην οργανική μονάδα του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός και διαχείριση πρασίνου ρεματιάς Χαλανδρίου».

 

13. Παράταση της υπ’ αρ. 46755/20-12-18 σύμβασης με αντικείμενο «Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας – εντομοκτονίας κλπ».

 

14. Παράταση της υπ’ αρ. 47753/28-12-18 σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων» και «Προμήθεια πασσάλων».

 

15. Έγκριση παράτασης της Σύμβασης για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου από την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) για την κίνηση δύο απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και λοιπών δημοτικών οχημάτων για το Ο.Ε. 2020.

 

16. Έγκριση σκοπιμότητας ανανέωσης της Σύμβασης για πληρωμή τελών διοδίων με την Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη διέλευση των οχημάτων του Δήμου Χαλανδρίου από την Αττική Οδό για το έτος 2020.

 

17. Αποζημίωση του Δήμου Χαλανδρίου από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου με Κ.Α. 024115 στο Ο.Τ. 1255 επί της οδού Μπακογιάννη στην περιοχή Πάτημα Ι του Δ. Χαλανδρίου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 37714/06-04-2015 Διορθωτική της 2/1994 Κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής.

 

18. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ».

 

19. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «Ν. ΚΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ».

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ


Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση