3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 5η Φεβρουαρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 31/1/2020
Α.Π.: 4010

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 5η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου σε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο.

 

2. Πρόσληψη προσωπικού (4 άτομα) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική 2014-2020».

 

3. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στα πλαίσια της Σύμβασης Πώλησης φυσικού αερίου από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) στον Δήμο Χαλανδρίου.

 

4. Έγκριση πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών.

 

5. Συμπληρωματική τροποποίηση σχετικά με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές & εξαιρέσιμες έτους 2020.

 

6. Λήψη απόφασης για τη μη δυνατότητα υλοποίησης με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό του Δήμου και έγκριση σκοπιμότητας της υπηρεσίας «Κλάδεμα ψηλών δέντρων».

 

7. Λήψη απόφασης για τη μη δυνατότητα υλοποίησης με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό που υπηρετεί στην οργανική μονάδα του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου και για την έγκριση της σκοπιμότητας της υπηρεσίας με τίτλο «Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου».

 

8. Λήψη απόφασης για τη μη δυνατότητα υλοποίησης με ίδια μέσα επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει τα μέσα και το απαιτούμενο προσωπικό και έγκριση σκοπιμότητας της υπηρεσίας «Εργασίες για τη φυτοπροστασία των δέντρων».

 

9. Λήψη απόφασης σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό δυνάμει της με αρ. πρωτ. 50615/21.11.2019 αίτησης των Μ. και Α.Ζ., σχετικά με την αποζημίωσή τους για ρυμοτομική απαλλοτρίωση οικοπέδου ιδιοκτησίας τους.

 

10. Έγκριση διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 1129 επί της οδού Λεβιδίου του Δήμου Χαλανδρίου.

 

11. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για αναπηρικό ΙΧ επιβατηγό, επί της οδού Γαρυττού 1, στο Ο.Τ. 672 στον Δήμο Χαλανδρίου.

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ


Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση