11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 10η Ιουνίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 5/6/2020
Α.Π.: 17671

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τη 10η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020) και με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

 

α) για συζήτηση και λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη κοπή δέντρου επί της οδού Αγ. Γεωργίου 21 στο Χαλάνδρι.

2. Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη κοπή δέντρων και θάμνων στη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Λεωφ. Πεντέλης στο Χαλάνδρι.

3. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη μουριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 40Γ.

4. Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Χαλανδρίου, με την κωδική ονομασία ‘ΙΟΛΑΟΣ’.

β) για συζήτηση:

  1. Άλλα θέματα.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ


Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση