Title Image

7η Πρόσκληση 2023 – 29η Μαρτίου 2023

7η Πρόσκληση 2023 – 29η Μαρτίου 2023


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 24/03/2023
Α.Π.: 11034

 

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση, του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 29η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση αποδέσμευσης μέρος του ποσού των 18.126,86€ της με αρ. 1673/30-11-2021 εγγυητικής επιστολής (καλής εκτέλεσης), εκδοθείσα από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για λογαριασμό της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ» για τις συμβάσεις των Ομάδων 1, 2, 3, 4 & 5 που έχει συνάψει ο Δήμος με την ανάδοχο και βρίσκονται σε εξέλιξη, με αντικείμενο την προμήθεια τροφίμων, συνολικού ποσού 362.537,25€ (πλέον ΦΠΑ 13 & 24%), κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά και εμπρόθεσμα από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας, των υπηρεσιών του Δήμου, έως και την 27η Δεκεμβρίου 2022.
 1. Συμπληρωματικά μέλη προσωρινής επταμελούς ομάδας έργου της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου μας.
 1. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της «Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της “Χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 3 απορριμματοφόρων”, ΑΜ 122/2019 (ΟΜΑΔΑ 1), προϋπ. 985.800,00€ με ΦΠΑ».
 1. Έγκριση καταστροφής κλιματιστικών μονάδων που δεν έχουν αξία.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης  οφειλής  από  τους  υπ’  αρ.  2744/2023  και  2746, 2747/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αρ. 2715, 2718/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αρ. 2744 και 2745/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αρ. 2768, 2773/2023 και 2801, 2805/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αρ. 2724, 2725, 2726/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αρ. 2715, 2718/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αρ. 2746 και 2747/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης  οφειλής  από  τους  υπ’  αρ.  2744,  2745,  2748,    2767/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων (12Ο Μαθητικό Φεστιβάλ).
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων 2020» Α.Μ. 4/2020.
 1. Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» Α.Μ. 12/2018.
 1. Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» Α.Μ. 19/2022.
 1. Παράταση της υπ’ αρ. 28102/3-8-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV011046204 2022-08-03) με αντικείμενο «Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για την προστασία από πυρκαγιά 2022 και υπηρεσία προστασίας του τοπίου της Ρεματιάς Χαλανδρίου σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη Α.Μ. 17/2022.
 1. Αίτημα για παράταση της σύμβασης σχετικά με την «Ανάπτυξη υπηρεσίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων αποκομιδής της Δ/νσης Απορριμμάτων» (Μελ. 147/2021).
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΧΑΛΑΝΤΡΑΙΟΣ ΟΕ».

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ