Title Image

11η Πρόσκληση 2023 – 24η Μαΐου 2023

11η Πρόσκληση 2023 – 24η Μαΐου 2023


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 19/05/2023
Α.Π.: 18689

 

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, την 24η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας στον Δήμο μας – διάθεση θέσεων Mαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. 2023 – 2024.
 1. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων της «Αθλητικής Κατασκήνωσης 2023» και της «Καλοκαιρινής Φύλαξης με Δημιουργική απασχόληση 2023 (στα σχολεία)».
 1. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 170/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Καθιέρωση Διαφορετικού Ωραρίου Λειτουργίας Διευθύνσεων & Υπηρεσιών του Δήμου μας.
 1. Έγκριση υλοποίησης του Προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης μαθητών Δημοτικών & Νηπιαγωγείων σε επτά (7) σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2023.
 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου για τη λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στα Διοικητικά όρια του Δήμου.
 1. Έγκριση της δυναμικότητας των τμημάτων προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί) του Δήμου Χαλανδρίου, σύμφωνα με τα εμβαδά των επιφανειών των κύριων χώρων απασχόλησης νηπίων και βρεφών, όπως διαμορφώνονται βάσει του Π.Δ. 99/2017 για το έτος 2023-2024.
 1. Εγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2023-2024.
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2023.
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2023.
 1. Ορισμός υπευθύνου στο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφορά τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ  ΒΙΑΣ  –  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»  και «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».
 1. Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Ομίλου Καλαθοσφαίρισης Α.Ο.Κ. Χαλανδρίου.
 1. Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού – Επιστημονικού Συλλόγου Χαλανδρίου ΑΡΓΩ.
 1. Έγκριση επιχορήγησης της Ένωσης Ηπειρωτών Χαλανδρίου.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 2312/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ’ αρ. 1900/2023 χρηματικό κατάλογο, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αρ. 555, 2106, 672, 2107, 554, 870/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης  οφειλής  από  τους  υπ’  αρ.  2746,  2747,  2715, 2718/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 2703/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ’ αρ. 2361/2023 χρηματικό κατάλογο και χρέωση στους πραγματικούς οφειλέτες.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αρ. 2799, 2801, 2802 και 2805/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αρ. 2799, 2802/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Έγκριση του από 12/05/2023 γνωμοδοτικού εγγράφου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας που αφορά την τροποποίηση του ποσού της με Αρ. Πρωτ.  47221/19-12-2022 Σύμβασης  (ΑΔΑΜ:  22SYMV011848567), με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ» για την ΟΜΑΔΑ 3.
 1. Λήψη απόφασης για την καταστροφή βιβλίων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06).
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου για καταστροφή εξοπλισμού του Τμ. Ανάπλασης & Συντήρησης Πρασίνου που δεν έχει αξία.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» ΑΜ 9/2019.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΟΥ» ΑΜ 18/2020.
 1. Έγκριση και Οριστική Παραλαβή του συνόλου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στο Πάτημα ΙΙ επί του ρέματος Βριλησσού, προετοιμασία διάνοιξης των οδών λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη διευθέτησης», Αρ. Μελέτης: 1/2022 ποσού 17.841,13€ (με Φ.Π.Α. 24%).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημιουργία pocketparks» Α.Μ. 27/22.
 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 3Α», Α.Μ. 20/2020.
 1. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, Ήσσονος Σημασίας, του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2020» Α.Μ. 8/20, αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ.
 1. Έγκριση οριακής προθεσμίας του έργου «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΥΕ (ΚΑΦΕ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙO), ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ Υ/Σ ΔΕΗ», Α.Μ. 17/18 αναδόχου εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
 1. Έγκριση 4ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» (Α.Μ. 22/2020) της Αναδόχου εταιρείας «LaternConstructionCompanySA”.
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΟΥΡΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΝΙΓΚΡΟ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΣ ΕΕ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΟ ΟΥΖΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΥ ΟΕ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΕΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΠΟΝΤΟΥΡΙ ΣΙΑ ΟΕ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «STREETFOODGENESISIKE».
 2. Έγκριση    παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ».
 3. Άδεια κοπής δένδρου επί της οδού Μπακογιάννη 40.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ