Title Image

20η Πρόσκληση 2023 – 6η Σεπτεμβρίου 2023

20η Πρόσκληση 2023 – 6η Σεπτεμβρίου 2023


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 01/09/2023
Α.Π.: 32226

 

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση, του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 6η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Λήψη απόφασης για: α) έγκριση αιτήματος συμμετοχής του Δήμου Χαλανδρίου στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 και β) έγκριση αποδοχής επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε ποσοστό 75% με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως των συμμετεχόντων ανέργων στο πρόγραμμα από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ..
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ. αριθ. 2312/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ. αριθ. 1900/2023 χρηματικό κατάλογο και χρέωση στους πραγματικούς οφειλέτες.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ. αριθ. 2349/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ. αριθ. 2362/2023 χρηματικό κατάλογο και χρέωση στους πραγματικούς οφειλέτες.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ. αριθ. 2349/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ. αριθ. 2362/2023 χρηματικό κατάλογο λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης (Α).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ. αριθ. 2349/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ. αριθ. 2362/2023 χρηματικό κατάλογο λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης (Β).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ. αριθ. 2703/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ. αριθ. 2361/2023 χρηματικό κατάλογο λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Τροποποίηση της “Επιτροπής Παραλαβής για την υπηρεσία με τίτλο “ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”, Α.Μ. 186/2022, προϋπ. 249.240,00 €, με ΦΠΑ”.
 1. Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο “ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ”
 1. Έγκριση του γνωμοδοτικού εγγράφου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16κμ.» που αφορά την παράταση του χρόνου παράδοσης της αντίστοιχης σύμβασης με την αρ. πρωτ.: 47167/29-12-2022 σύμβαση με (ΑΔΑΜ: 22SYMV011846847) ποσού 714.240,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Έγκριση του από 28/8/2023 γνωμοδοτικού εγγράφου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3» που αφορά την παράταση του χρόνου παράδοσης της με την αρ. πρωτ.: 24690/29-06-2023 σύμβαση με (ΑΔΑΜ: 23SYMV012984417) ποσού 141.360,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Λήψη απόφασης για την κατεδάφιση του διώροφου κτιρίου κληροδοτήματος Σαχάλα λόγω στατικής ανεπάρκειας.
 1. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ανάπλαση της οδού Γυφτοπούλου στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)» Α.Μ. 8/2022.
 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή επί της οδού Τήνου αρ. 6, όπισθεν υφιστάμενου εργοστασίου επεξεργασίας μαρμάρων για την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΚΕ».
 1. Έγκριση μελέτης για τη διαμόρφωση πεζόδρομων – οδών ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή του Πατήματος θεσμοθετημένων σύμφωνα με το ΦΕΚ 323/Δ/1993.
 1. Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2022» Α.Μ. 16/2022.
 1. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με μείωση της μεταβολής της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1170 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 2/2016.
 1. Έγκριση 2ης παράτασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ» Α.Μ. 15/2022.
 1. Λήψη απόφασης για την καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης μετά την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατόπιν έγκρισης του από 23 Μαΐου 2023 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 420Δ/2023), σε συμμόρφωση της με αρ. Α1058/2016 Δικαστικής Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σε ιδιοκτησία που βρίσκεται ανάμεσα στα Ο.Τ. 724 και 725, επί της οδού Ροδόπης στην περιοχή Ζώνη Δουκ. Πλακεντίας – Πεύκο Πολίτη του Δήμου Χαλανδρίου και Δημόσια Παρακατάθεση της αποζημίωσης στους θιγόμενους ιδιοκτήτες.
 1. Λήψη απόφασης για την καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης μετά την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατόπιν έγκρισης του από 23 Μαΐου 2023 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 420Δ/2023), σε συμμόρφωση της με αρ. 6176/2017 Δικαστικής Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε ιδιοκτησία που βρίσκεται ανάμεσα στα Ο.Τ. 682 και 684, επί της οδού Ρόδου στην περιοχή Ζώνη Δουκ. Πλακεντίας – Πεύκο Πολίτη του Δήμου Χαλανδρίου και Δημόσια Παρακατάθεση της αποζημίωσης στους θιγόμενους ιδιοκτήτες.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ