Title Image

20η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 30η Μαϊου 2024

20η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 30η Μαϊου 2024


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 24/05/2024
Α.Π.: 18757

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), την 30η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μπαλονιών και φουσκωτού παιχνιδιού».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου με την επωνυμία Α.Ο.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη πληρωμής Ανταποδοτικού Τέλους του ΤΕΕ ύψους 20,00 € για κάθε ένα από τα τριάντα  τέσσερα (34) σχολικά συγκροτήματα τα οποία καταχωρούνται στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτων, ήτοι συνολικού κόστους 680,00 €.
 1. Έγκριση α) διενέργειας, β) τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 39/2024 μελέτης και γ) κατάρτισης όρων Διακήρυξης, που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100lit με ποδομοχλό», προϋπολογισμού 86.973,60 € (συμ/νου ΦΠΑ)», για τις ανάγκες της διεύθυνσης απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
 1. Έγκριση πρακτικών Νο1, Νο2 & Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια οχημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Γωνιές Ανακύκλωσης και Εξοπλισμός Διακριτής Συλλογής στο Δήμο Χαλανδρίου», το «ΥΜΕΠΕΡΑΑΑ», το «Φιλόδημος ΙΙ» και από ιδίους πόρους για τις ανάγκες του Δήμου Χαλανδρίου», για  τις ΟΜΑΔΕΣ 1: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου γαντζοφόρου οχήματος (Hook lift)  με αποσπώμενη υπερκατασκευή τύπου πρέσας 14m3 με σύστημα ζύγισης & ταυτοποίησης κάδων», 2: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου γαντζοφόρου οχήματος (Hook lift) με αποσπώμενη υπερκατασκευή τύπου ανοικτού απορριμματοκιβωτίου 30- 35m3», 3: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου οχήματος τύπου van για την περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και 5: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου Ι.Χ.Ε. οχήματος για μεταφορά εργατοτεχνικού προσωπικού (4κινητο)».
 1. Έγκριση προσωρινής παραχώρησης ενός (1) απορριμματοφόρου στον Δήμο Άνδρου.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής για τις υπηρεσίες χρήσης μηχανημάτων με οδηγό – χειριστή για έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας (μητρώο εργοληπτών) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας του 3/2024 Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προς συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου και έγκριση της απολογιστικής δαπάνης για τη σχετική διάθεση μηχανημάτων – οχημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους από το μητρώο εργοληπτών.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  &  ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  2019»  Α.Μ. 6/2019.
 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 14/2021.
 1. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΥΡΙΠΠΙΔΟΥ, ΣΤΡ. Δ. ΡΟΥΜΠΕΣΗ, Σ. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 5/2024.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169 όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 4/11/2022 με αρ. κατ. ΑΓ6335/4-11-2022 και ΚΛ3170/2024 αγωγής της Ε. Δ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (αγωγή αποζημίωσης από τραυματισμό).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169 όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 29/12/2023 με ΓΑΚ 139150/2023 και ΕΑΚ 13595/2023 αίτηση με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά) των Χ. Α. και Τ. Ν. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 23/02/2023 με ΓΑΚ 21906/2023 και ΕΑΚ 682/2023 αγωγή των Μ. Α., Α. Φ., Κ. Δ., Κ. Ι. και Π. Ν. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, (ΑΜ Δ.Σ.Α. 13806) όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την εκδίκαση της από 27/10/2022 με αρ. κατ. ΑΡ2408/2022 αίτησης αναίρεσης του Δήμου Χαλανδρίου κατά του Δ. Μ., Ε. Μ., Π. Μ., Ε. Μ., Μ. Μ. για την αναίρεση της υπ’ αρ. 1836/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (θανατηφόρο τροχαίο).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 29/12/2022 με ΓΑΚ 132395/2022 και ΕΑΚ 11582/2022 αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου κατά του Λ. Ά. Α. κατόπιν της από 28/02/2024 με ΓΑΚ 25155/2024 και ΕΑΚ 285/2024 κλήσης επαναφοράς (αποζημίωση για εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης οικοπέδου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 731/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να συνεπικουρήσει τον Μ. Χ. Αντιδήμαρχο του Δήμου Χαλανδρίου κατά την εξέταση του κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης σε εκτέλεση της ΔΓ2023/12823 (5959Π) κατεπείγουσας παραγγελίας της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, ενώπιον του Πταισματοδικείου Αθηνών).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 756/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169) να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από με ΓΑΚ 64447/2024 και ΕΑΚ 5924/2024 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Β. Α., Χ. Π. και Κ. Π. (συμβασιούχων) κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 760/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, Ευγενία Κακούρη του Παναγιώτη (Α.Μ. Δ.Σ.Α 11600), να συντάξει και καταθέσει ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 προσφυγή κατά της υπ’ αριθ. 35488/26-04-2024 απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία έγινε δεκτή η από 27/02/2024 προσφυγή των κ.κ. Μ. Λ., Δ. Φ. και Ά. – Ν. Φ. κατά της υπ΄ αρίθμ. 13/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου.

 

Σε   περίπτωση  απουσίας   σας,   παρακαλούμε  να   ενημερώνετε  εγκαίρως   το   Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται  αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ