Title Image

18η Συνεδρίαση 2018 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – 27η Απριλίου 2018

18η Συνεδρίαση 2018 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – 27η Απριλίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ.  : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax  : 2132023904
Emai : grammatia.ds@www.chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου
 

Χαλάνδρι, 23/4/2018
Α.Π.: 14237

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

(σε περίπτωση απουσίας σας,  να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
             
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να παραστείτε στη συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10)   

2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

 
18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 27η Απριλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.Οικονομική ενημέρωση μηνός Μαρτίου 2018.
 
2.Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2018 του Δήμου.
 
3.Τροποποίηση διάθεσης εγκεκριμένων πιστώσεων για την πολυετή υποχρέωση του έργου «Κατασκευή και επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και συμπληρωματικών εργασιών» λόγω κατακύρωσης σε χαμηλότερη τιμή από την αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη και έγκριση της διάθεσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
 
4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 153.606,98 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7411.06 για την υλοποίηση της μελέτης «Επικαιροποίηση μελετών νέου κτιρίου Δημαρχείου Χαλανδρίου» Α.Μ. 3/2017.
 
5.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή ποσού 4.572,98 € για κεφάλαιο και ποσού 1.795,87 € για τόκους δυνάμει της υπ΄ αριθμ. Α3398/2018 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. 9ο Μονομελές).
 
6.Τροποποίηση διάθεσης εγκεκριμένων πιστώσεων για την πολυετή υποχρέωση του έργου «Κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων για κάδους απορριμμάτων και διόδους πρόσβασης ΑΜΕΑ» Α.Μ. 12/2017 και έγκριση της διάθεσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
 
7.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή υπερωριών και λοιπών πρόσθετων αποδοχών, σε βάρος κωδικών αριθμών εξόδων Π.Ο.Ε. του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου οικονομικού έτους 2018.
 
8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6453.07 για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής στο Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας για τα έτη 2017-2018.
 
9.Τροποποίηση διάθεσης εγκεκριμένων πιστώσεων για την πολυετή υποχρέωση του έργου «Έργα συντήρησης και επισκευών Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 13/2017 ΠΡΟΫΠ. 230.000,00 € και έγκριση της διάθεσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
 
10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή επιδικασθέντων αποδοχών ΠΟΕ ποσού 84.918,16 €, των αναλογούντων εργοδοτικών εισφορών ΠΟΕ ποσού 22.862,25 €, δικαστικών εξόδων ποσού  2.170,00 € και τόκων υπερημερίας ποσού 28.628,95 €, δυνάμει της  υπ΄ αριθμ. 8174/2017 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. Εφέσεων).
 
11.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για αποζημίωση χρήσης ακινήτων.
 
12.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για αποζημίωση του κ. Αριστοτέλη Ακουμάνη δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 16099/2015 δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Μονομελές).
 
13.Έγκριση και διάθεση πίστωσης δαπάνης λειτουργικού και πάγιου χαρακτήρα σε βάρος του Κ.Α. 00.8261.02.
 
14.Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 790,00 € για την υλοποίηση εξωδικαστικού συμβιβασμού.
 
15.Επαναψήφιση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για δαπάνες δικηγόρων.
 
16.Απόδοση λογαριασμού για ΚΤΕΟ.
 
17.Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή υπαλλήλων του τμήματος των ΚΑΠΗ της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής 29-31 Μαρτίου 2018.
 
18.Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός για την καταβολή αποζημίωσης υλικών ζημιών οχήματος της κ. Μαρίας Εβρενέζογλου.
 
19.Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός για την καταβολή αποζημίωσης υλικών ζημιών οχήματος της κ. Αγγελικής Μιχαήλ.
 
20.Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της καντίνας του θεάτρου της Ρεματιάς για το 2018.
 
21.Σύνταξη όρων δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 4/2018 ΠΡΟΫΠ: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 
22.Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, για την συνεπικουρία της Τεχνικής Υπηρεσίας στη σύνταξη εγγράφου κατόπιν εντολής του κ. Εισαγγελέως Πρωτ. Αθηνών κατά της διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
 
23.Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, για την παραίτηση επί του ενδίκου μέσου της με αριθμό κατάθεσης 4905/2016 από 6-12-2016 εφέσεως του Δήμου.
 
24.Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Π. Κακούρη (ΑΜ/ΔΣΑ 11600) για αντιπαραβολή στοιχείων και εντοπισμό ελλείψεων για τη συμπλήρωση του φακέλου ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 
25.Ορισμός της δικηγόρου Αθηνών κ. Άννας Π. Γαβαλά (ΑΜΔΣΑ 23768), προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το με αριθμό 13913/19.4.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς προς τη Νομική Υπηρεσία προκειμένου για την χορήγηση γνωμοδότησης σχετικά με τη με αριθμό πρωτ. 10786/21.3.2018 αναφορά της εταιρείας TERRAIN ΜΟΝ ΕΠΕ ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
26.Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την παροχή εντολής σε δικηγόρο να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου, παριστάμενος ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 9ης Μαΐου του 2018 σε ποινική υπόθεση.
 
27.Έγκριση της υπ΄ αρ. 513/2018 απόφασης Δημάρχου.
 
28.Έγκριση της υπ΄ αρ. 535/2018 απόφασης Δημάρχου.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 

 ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

α/α
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ