Title Image

19η Συνεδρίαση 2018 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – 4η Μαΐου 2018

19η Συνεδρίαση 2018 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – 4η Μαΐου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ.  : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax  : 2132023904
Emai : grammatia.ds@www.chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου
 

Χαλάνδρι, 30/4/2018
Α.Π.: 15267

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

(σε περίπτωση απουσίας σας,  να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
             
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να παραστείτε στη συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10)   

2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

 
19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 4η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.Έγκριση πίστωσης ποσού 37.311,60 € για την προμήθεια με ΑΜ 24/2018 και τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 2018» που θα βαρύνει τους Κ.Α. 35.7135.07, Κ.Α. 15.7135.08 & Κ.Α. 30.7135.01 του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2018.
 
2.Έγκριση πίστωσης ποσού 10.285,39 € για τη μελέτη υπηρεσίας με ΑΜ 1/2018 και τίτλο «Μελέτη πυροπροστασίας παιδικών σταθμών και λοιπών δημοτικών κτιρίων» που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7413.04 του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2018.
 
3.Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια USB token.
 
4.Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια τείχους προστασίας (FIREWALL).
 
5.Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής του συνθετικού χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου των Αθλητικών κέντρων «Ν. Πέρκιζας» και «Μ. Παπαδάκης» της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς.
 
6.Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο «Εφαρμογή αντιολισθητικής επεξεργασίας στα κεραμικά πλακίδια των αποδυτηρίων του κολυμβητηρίου του αθλητικού κέντρου «Ν. Πέρκιζας» με χρήση χημικών υλικών.
 
7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «swab protein test» για τα έξι (6) Τμήματα Προσχολικής Αγωγής με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ποσού 2.120,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 
8.Έγκριση και διάθεση πίστωσης για υπηρεσία εκκένωσης δεξαμενής ακαθάρτων λυμάτων στο Θέατρο Ρεματιάς.
 
9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6232.02 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίων για Δημοτικά Καταστήματα» για την αποζημίωση χρήσης του ακινήτου επί της οδού 25ης Μαρτίου και Καραολή Δημητρίου 2 για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Κεντρικού Χαλανδρίου για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου έως και 21η Φεβρουαρίου.
 
10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 967,80 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6232.01 για την αποζημίωση χρήσης του ακινήτου επί της οδού Ιθώμης 34 για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. Κάτω Χαλανδρίου για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο.
 
11.Έγκριση πίστωσης ποσού 992,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6453.13 για τη συνδρομή στον ιστότοπο www.e-dimos.gr.
 
12.Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού για την προμήθεια καρτών και εισιτηρίων του τμήματος ΚΑΠΗ και καρτών κολυμβητηρίου της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού & Νέας Γενιάς.
 
13.Επαναψήφιση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για δαπάνες δικηγόρων.
 
14.Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του εντάλματος προπληρωμής με αριθμό Β/300/26.3.18 για τη συμμετοχή της Δημοτικής Συμβούλου κ. Ευγενίας Κατούφα στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα.
 
15.Απόδοση προστίμων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υπέρ κρατικού προϋπολογισμού.
 
16.Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Π. Κακούρη (ΑΜ/ΔΣΑ 11600), προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς απόκρουση της από 28/2/2018 με ΓΑΚ/ΕΑΚ 22978/2309/2018 αγωγής των κ.κ. Αθηνάς Μπαϊρακτάρη και Αγγελικής Μπαϊρακτάρη.
 
17.Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου (ΑΜ/ΔΣΑ 18656), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Γ΄ Τμήματος Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της με ΑΚ1777/20-10-2017 αίτησης ακύρωσης κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 
18.Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου (ΑΜ/ΔΣΑ 18656), να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αρ. 3526/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
19.Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας (Β΄ Τμήμα) κατά την εκδίκαση της με αριθμό καταχώρισης  ΑΚ763/23-5-2016 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία AFFICHAGE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 
20.Ανάθεση στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279) να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου κατά την εκδίκαση της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 1888/83/2018 αίτησης κατ΄ άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 του κ. Βασίλειου Γραμματικάκη του Ιωάννη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (αίτημα προσωρινής διαταγής) κατά, μεταξύ άλλων και του Δήμου Χαλανδρίου.
 
21.Έγκριση της υπ΄ αρ. 550/2018 απόφασης Δημάρχου.
 
22.Έγκριση της υπ΄ αρ. 556/2018 απόφασης Δημάρχου.
 
23.Καθορισμός ποσού που πρέπει να καταβληθεί, για τοποθέτηση διαφήμισης σε στέγη περιπτέρου το οποίο ανήκει στον Δήμο.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 

 ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

α/α
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ