Title Image

21η Συνεδρίαση 2018 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – 11η Μαΐου 2018

21η Συνεδρίαση 2018 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – 11η Μαΐου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ.  : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax  : 2132023904
Emai : grammatia.ds@www.chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου
 

Χαλάνδρι, 7/5/2018
Α.Π.: 16151

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

(σε περίπτωση απουσίας σας,  να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
             
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να παραστείτε στη συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10)   

2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

 
21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 11η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.Έκτη αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 
2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών μετά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2018.
 
3.Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 55.695,84 € για τις εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας – εντομοκτονίας κλπ..
 
4.Έγκριση πίστωσης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά ταινιών γραμματοσήμανσης και ορισμός υπόλογου διαχείρισης.
 
5.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών της αντλίας επανακυκλοφορίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών του Αθλητικού Κέντρου Νίκος Πέρκιζας».
 
6.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια προστατευτικών καλυμμάτων υποδημάτων μια χρήστης (ποδονάρια)».
 
7.Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού για έκδοση μηνιαίας εφημερίδας ΚΑΠΗ.
 
8.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τριών διακριβωμένων θερμομέτρων υπέρυθρων και επαφής για τα Τμήματα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ποσού 300,02 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 
9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
 
10.Επαναψήφιση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για δαπάνες της δικηγόρου κ. Ευγενίας Κακούρη.
 
11.Ακύρωση της 80/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 279/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ κατά το κεφάλαιο που αφορά την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ και  ORTENSPATH EL MO ΜΕΠΕ, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων (Ομάδα Α΄), Υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά Αθλητικά Προγράμματα (Ομάδα Β’), Προμήθεια Πάγκων αποδυτηρίων και Πάγκων αθλητών εξωτερικού χώρου (Ομάδα Γ΄) και Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυμναστικής σε ανοικτούς κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους (Ομάδα Δ΄)».
 
12.Ακύρωση της 82/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 173/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ κατά το μέρος με το οποίο εγκρίθηκε το με αρ. πρωτ. 1643/16-1-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών που έκρινε αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας Κοριανίτης Κ. Αντώνιος ΙΚΕ ΙΕΠΥΑ με τον διακριτικό τίτλο «Kolossos Security» για τη «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων για το Δημοτικό αθλητικό κέντρο Μ. Παπαδάκης και το Δημοτικό αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου της Δ/νσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς για το Ο.Ε. 2017 και 2018».
 
13.Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξυπηρετητών δικτυακού και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του μηχανογραφικού κέντρου.
 
14.Κατακύρωση της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση των μαρμάρων και των μεταλλικών ειδών των τάφων του Δημοτικού Κοιμητηρίου, μετά την αίτηση εκταφής.
 
15.Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη του Παναγιώτη (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 11600), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 20ο Μονομελές) κατά την εκδίκαση της από 17-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 32787/2013 αγωγής των κ.κ. Αθανασίου Θεοδωρόπουλου κλπ. (σύνολο 69) κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 
16.Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 34169, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου κατά τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μονομελούς με ΓΑΚ 28951/2018 και ΕΑΚ 2962/2018 των κ.κ. Σίνου Θεόδωρου κλπ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 
17.Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 34169, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου κατά τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μονομελούς με ΓΑΚ 30442/2018 και ΕΑΚ 3129/2018 των κ.κ. Φώτιου Κάτσαρη, Νικόλαου Μήτσου κλπ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 
18.Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο του Θεμιστοκλέους, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου κατά τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μονομελούς (Γεν. Αριθ. Κατ. 28962/2018 και Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης 2964/2018) των κ.κ. Αλεξοπούλου Μαρία και Μουχλούζη Νεκτάριο, κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 
19.Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο του Θεμιστοκλέους, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου κατά τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μονομελούς (Γεν. Αριθ. Κατ. 30460/2018 και Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης 3130/2018) των κ.κ. Νικολοπούλου Αθηνάς, Αντωνίου Κόκκινου, Στυλιανής Πατσούρου, Γεωργίου Λιγνού, Σοφίας Καππάτου και Δημητρίου Θεοδώρου, κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 
20.Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο του Θεμιστοκλέους, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου κατά τη συζήτηση των Ασφαλιστικών Μονομελούς (Γεν. Αριθ. Κατ. 28955/2018 και Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης 2963/2018) των κ.κ. Μήτρου Ειρήνης και Κωνσταντίνου Μαρίας κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 
21.Έγκριση της υπ΄ αρ. 622/2018 απόφασης Δημάρχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 

 ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

α/α
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΑΣ

 

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση