35η Συνεδρίαση 2019 πρόσκληση οικονομικής επιτροπής – 17η Οκτωβρίου 2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου
Χαλάνδρι, 11/10/2019
Α.Π.: 43624

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να παραστείτε στη συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

35η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) τη 17η Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Σεπτεμβρίου 2019.

2. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2019 του Δήμου.

3. Καθορισμός εισφορών για προγράμματα καλλιτεχνικών-εκπαιδευτικών εργαστηρίων της Διεύθυνσης Πολιτισμού για το Ο.Ε. 2020.

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

5. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή της κονσόλας χειρισμού του πίνακα αποτελεσμάτων» του αθλητικού κέντρου «Μ. Παπαδάκης».

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 122/2019 Μελέτης, προϋπολογισμού 1.215.800,00€ και Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για τα τμήματα: ΟΜΑΔΑ 1 προμήθειας «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ» 5ετούς διάρκειας και τις ΟΜΑΔΕΣ 2, 3 & 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» για το  Ο.Ε. 2019, για την επιλογή αναδόχου».

7. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I για τον έλεγχο των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», καθώς και για τον έλεγχο και τη βαθμολόγηση των «Τεχνικών Προσφορών» των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:  «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»  (Α.Μ.3/2018).

8. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την  «Προμήθεια Ελαστικών».

9. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο ¨Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου¨ προϋπολογισμού 260.400,00 € με Α.Μ. 33/2019.

10. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης που αφορά στην καταχώρηση δημοσίευσης της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 1223 στην περιοχή Πάτημα I του Δήμου Χαλανδρίου.

11. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Eυγενία Π. Κακούρη (ΑΜ/ΔΣΑ 11600), προκειμένου να παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Eφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές) για την απόκρουση της από 3/9/2018 με αρ.εισ. ΕΦ1917/4-9-2018 έφεσης των κ. κ. Ν. Α. και Μ. Α. που στρέφεται κατά του  Δήμου Χαλανδρίου και της υπ’ αριθ. 8185/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (διαφυγόντα κέρδη από στέρηση οικοπέδου).

12. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Eυγενία Π. Κακούρη (ΑΜ/ΔΣΑ 11600), προκειμένου να παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του  Διοικητικού Eφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές) για την απόκρουση της από 3/9/2018 με αρ.εισ. ΕΦ1918/4-9-2018 έφεσης των κ. κ. Ν. Α. και Μ. Α. που στρέφεται κατά του Δήμου Χαλανδρίου και της υπ’ αριθ. 8184/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (διαφυγόντα κέρδη από στέρηση οικοπέδου).

13. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη του Παναγιώτη προκειμένου να προβεί στην αναζήτηση και συγκέντρωση στοιχείων για τη συμπλήρωση των φακέλων των σχολικών ακινήτων.

14. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στoν δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12 για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας προς υποστήριξη της από 10-5-2018 και με αριθ. καταθ. 1771/11-5-2018 αίτησης αναίρεσης κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» για την αναίρεση της με αριθ. 813/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

15. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 2815/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (6ο Τριμελές) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

16. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 2814/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (6ο Τριμελές) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

17. Παρoχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ.Δ.Σ.Α. 23768), όπως για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία απαλλοτριώσεων) κατά τη συζήτηση της από 2.10.2017 με ΕΑΚ 20/2018 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων των Μ. Σ. κλπ κατά του Δήμου Χαλανδρίου κλπ.

18. Ορισμός της δικηγόρου Αθηνών κ. Άννας Π. Γαβαλά (ΑΜΔΣΑ 23768), προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 3161/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (πρόστιμο για παράνομη πινακίδα).

19. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση ανακοίνωσης Δημάρχου σχετικά με το Ο.Τ. 1223.

20. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση αίτησης αποβολής, με προσωρινή διαταγή (απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενης έκτασης).

21. Λήψη απόφασης για τη λύση της σύμβασης της μελέτης «Επικαιροποίηση και τροποποίηση μελετών, σύνταξη τευχών δημοπράτησης και αναθεώρησης οικοδομικής αδείας κτιρίου Πολλαπλών Πολιτιστικών Χρήσεων με υποστηρικτικούς χώρους στο ΟΤ 736 στο Χαλάνδρι, (ΑΜ 1/2017)».

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση