39η Συνεδρίαση 2019 πρόσκληση οικονομικής επιτροπής – 14η Νοεμβρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου
Χαλάνδρι, 08/11/2019
Α.Π.: 48543

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να παραστείτε στη συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

39η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) τη 14η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Κατάρτιση της Διαχειριστικής Έκθεσης Οικονομικού Έτους 2018 του Δήμου Χαλανδρίου.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 3. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την ενοικίαση αίθουσας ειδικών προδιαγραφών, για την πραγματοποίηση της συναυλίας της φιλαρμονικής του Δήμου μας, στις 8 Δεκεμβρίου 2019.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για διαφημιστικές καταχωρίσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος μας και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.
 6. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου, για την ενοικίαση αίθουσας ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η συναυλία της φιλαρμονικής του Δήμου μας, στις 8 Δεκεμβρίου 2019, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
 7. Απόδοση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας α) της Προϊσταμένης του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και β) των αιρετών κ. Γερολυμάτου & κ. Κόσσυβα για τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (European Week Region and Cities), στις Βρυξέλλες.
 8. Παράταση του χρόνου ισχύος της με Α.Π. 8575/2018 σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  – ομάδα Α για τις υπηρεσίες του Δήμου Χαλανδρίου με Α.Μ. 40/2017.
 9. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με αύξηση συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή πεζοδρόμων» άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημοσίας σύμβασης, σύμφωνα με αρ. 156 παρ. 1β του Ν. 4412/16 και την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά 2 μήνες, ήτοι ως 20/1/2020.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Έργο συντηρήσεων και διαμορφώσεων εντός κοιμητηρίου», Α.Μ. 12/15.
 11. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, πλατεία Ομονοίας 12 για την παράσταση και εκπροσώπηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Χαλανδρίου» ενώπιον του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προς αντίκρουση της από 16-11-2016, με αριθμό εισαγωγής: ΠΡ7980/17-11-2016 προσφυγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Φ. ΣΥΛΗΡΑ – Ι. ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ Ο.Ε.» (ανάκληση άδειας λειτουργίας).
 12. Έγκριση της υπ΄ αρ. 1418/2019 απόφασης Δημάρχου (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για συνεπικουρία σε μαρτυρική κατάθεση).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση