Title Image

22η Συνεδρίαση 2020 πρόσκληση οικονομικής επιτροπής – 28η Μαΐου 2020

22η Συνεδρίαση 2020 πρόσκληση οικονομικής επιτροπής – 28η Μαΐου 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου
Χαλάνδρι, 22/5/2020
Α.Π.: 15894

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 28η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’ έτους 2020 – 2021.

2. Έγκριση τιμολογίων παγίας προκαταβολής.

3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για αγορά ηλεκτρικών μικροσυσκευών, για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας επισκεπτών στο Γραφείο Δημάρχου.

4. Εξειδίκευση πίστωσης, για διαφημιστικές καταχωρίσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος μας και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.

5.Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αντισηπτικών» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν. 4412/2016 για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης μέτρων προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 10 της Π.Ν.Π. από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/τ.Α’/11-03-2020) και τις διατάξεις της ΠΝΠ «Κατεπείγουσα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α’ 64/14-03-2020)», για την προστασία των εισερχομένων στα αθλητικά κέντρα του Δήμου Χαλανδρίου, τα οποία επαναλειτουργούν από 25/5/2020.

6. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό  Β241/9-3-2020 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 131/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη συμμετοχή υπαλλήλου σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως επαγγελματικής  επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

7. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, που αφορά την υπηρεσία με αντικείμενο την «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων» της Α.Μ. 9/2020, προϋπολογισμού 147.560,00 €, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 9/2020 μελέτης, προϋπολογισμού 147.560,00 € και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων που αφορά την υπηρεσία με αντικείμενο τη νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», της Α.Μ. 9/2020, προϋπολογισμού 147.560,00 € πολυετούς δαπάνης.

8. Έγκριση πρακτικού (Νο3) της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ και την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», για την ΟΜΑΔΑ 1: ‘ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ’.

9. Τροποποίηση της με Α.Π. 49488/14-11-2019 σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Χαλανδρίου, λόγω αυξομείωσης των αρχικών ποσοτήτων της μελέτης.

10. Παράταση της υπ΄ αριθ. 22996/11-06-2019 σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανθέων για το στολισμό του Ι.Ν. σε μνημόσυνα και κηδείες».

11. Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων» (Α.Μ. 3/2018) βάσει του Ν. 4412/2016.

12. Αντικατάσταση προέδρου της ‘Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, για το έτος 2020’ και της ‘Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, για το έτος 2020’.

13. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Α. Σαρακηνό, όπως παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την υποστήριξη της με ΓΑΚ: 19115/2012 Προσφυγής που άσκησε το καταργηθέν ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης ΝΠΔΔ» κατά της υπ΄ αριθμ. 6348/17.09.2012 Π.Ε.Π.Ε.Ε. του ΙΚΑ Χαλανδρίου.

14. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (με ΑΜΔΣΑ 13806) για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του 12ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 18/1/2016 με αρ. εισ. ΠΡ268/2016 και ΓΑΚ 882/2016 προσφυγή της ΜΑΡΓΑΡΑ ΕΛΕΝΗ Μον. ΕΠΕ, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 7361/2020 προδικαστικής απόφασης (προσφυγή κατά χρηματικού καταλόγου για δημοτικά τέλη).

15.Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169), όπως παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, κατά την εκδίκαση της με ΓΑΚ 3208/2019 και ΕΑΚ 52/2019 αγωγής των Β. Κ. και λοιπών 14 κατά του Δήμου Χαλανδρίου (επιδόματα / δώρα).

16. Παροχή πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους Αθηνών κ.κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 18656) και Βασίλειο Κουνέλη, κάτοικο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 17799), όπως παραστούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την εκδίκαση της υπ΄ αρ. κατ. 1030/2015 αίτησης ακυρώσεως της «ΑΡΗΝΗ Α.Ε.» (κανονιστική καταστημάτων).

17. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της με ΓΑΚ 17259/2020 και ΕΑΚ 1859/2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Γ.Β. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχος).

18.Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Νικηταρά, αρ. 29Α, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 37275, για γνωμοδότηση επί του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14051/2020 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Χαλανδρίου (εξώδικος αποζημίωση για αποπληρωμή μη καταχωρημένου εντός του οικονομικού έτους τιμολογίου προμηθευτή).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση