33η Συνεδρίαση 2020 πρόσκληση οικονομικής επιτροπής – 30η Ιουλίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου
Χαλάνδρι, 24/7/2020
Α.Π.: 24720

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

33η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 30η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Α).

2. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Β).

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

4. Απόδοση λογαριασμού 900,00 € για την πληρωμή της επιμόρφωσης των οδηγών και χειριστών μηχανημάτων έργου του Δήμου και την απόκτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας.

5. Απόδοση λογαριασμού 1.000,00 € για την έκδοση παραβόλων για την Πυροσβεστική, την υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών e-adeies, τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, την έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου και τη χορήγηση αποσπασμάτων από το Κτηματολόγιο.

6. Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν. 4412/2016.

7. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού με αντικείμενο για την προμήθεια: ‘‘Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου’’.

8. Αντικατάσταση μελών της ‘‘Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2020’’ και της ‘‘Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2020’’.

9. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της ‘‘Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Δ/νσης Περιβάλλοντος, για το έτος 2020’’ και της ‘‘Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, Δ/νσης Περιβάλλοντος, για το έτος 2020’’.

10. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της ‘‘Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών γάλακτος στις εγκαταστάσεις του Δήμου στην διεύθυνση Λεωνιδίου 2, για το έτος 2020’’.

11. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα, μετά από άρση απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 665α του Δήμου Χαλανδρίου.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Τεχνικών Έργων και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020» με Α.Μ. 4/2020.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1170 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 02/16.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση της οδού Σωκράτους από Σοφ. Βενιζέλου έως Ανδρέα Παπανδρέου», Α.Μ. 10/2018.

15. Παράταση της υπ΄ αριθμ. 37011/29-08-2019 σύμβασης με την εταιρεία «ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ» με αντικείμενο την «Διαχείριση απόβλητων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ) από εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα του Ν. Αττικής».

16. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου με ΑΜ ΔΣΑ 24121 προς σύνταξη γνωμοδότησης επί του αιτήματος με αρ. πρωτ. 19170/16-06-2019 της Δ/νσης Πολιτισμού και Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου για τη δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού στην υπόθεση των Μ. Β. και Α. Κ..

17. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως απαντήσει στο με αρ. 18600/12-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου και γνωμοδοτήσει για τη δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού και τον προσδιορισμό τιμής μονάδος για τη μετατροπή της εισφοράς σε χρήμα που αντιστοιχεί σε 12,50 τ.μ. για την ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 051471122019, στο ΟΤ 722, οδός Τυμφρηστού και Ροδόπης στο Χαλάνδρι.

18. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως γνωμοδοτήσει επί τριών (3) υποβληθέντων αιτημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, για εξώδικο (ή μη) συμβιβασμό και προσδιορισμό τιμής μονάδος εξωδίκως για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα μετά την Κύρωση της
Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘‘Έθνος’’ του Δήμου Χαλανδρίου κατ΄ αρθ. 72 Ν. 3852/2010. 3

19. Έγκριση της υπ΄ αρ. 714/2020 απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη δικάσιμο της 28.7.2020 ή σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο κατά τη συζήτηση της από 10.07.2020 με ΓΑΚ 2996/2020 ΚΑΙ ΕΑΚ 41/2020 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Σ. Σ. κλπ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση