34η Συνεδρίαση 2020 πρόσκληση οικονομικής επιτροπής – 6η Αυγούστου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου
Χαλάνδρι, 31/7/2020
Α.Π.: 25525

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

34η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, δια περιφοράς, με ψηφοφορία μέσω email, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 6η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 12:00 έως 14:00, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Α).

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Β).

4. Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης για τη Β΄ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για την κάλυψη αναγκών των σχολείων του Δήμου.

5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και εγκαταστάσεων», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 97/2020 μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 43.040,00 €.

6. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της ‘‘Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών, για το έτος 2020’’.

7. Ανάθεση με τίτλο: «Αντικατάσταση οροφής και πλαγιοκάλυψης στο χώρο που στεγάζεται το ξυλουργείο του Δήμου, λόγω εκτεταμένων φθορών και εισροής όμβρυων υδάτων» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν. 4412/2016.

8. Σύνταξη όρων δημοπρασίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 12/2020 ΠΡΟΫΠ.: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).

9. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου, 2ου & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 4/2018.

10. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ‘‘ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ’’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ’’ Α.Μ. 2/2020.

11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο: «Τοπική αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος – λακκούβες» (Α.Μ. 15/2018).

12. Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων» (Α.Μ. 3/2018) βάσει του Ν. 4412/2016.

13. Έγκριση της υπ΄ αρ. 728/2020 απόφασης Δημάρχου (παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, προκειμένου να συλλέξει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη σύσταση του φακέλου της δικογραφίας και την πληρότητα της υπεράσπισης υπαλλήλου του Δήμου Χαλανδρίου, ώστε να συντάξει τις έγγραφες εξηγήσεις και να παρασταθεί ενώπιον του προανακριτικού οργάνου κατά την παροχή εξηγήσεων από τον υπάλληλο Ι. Μ. του Δήμου Χαλανδρίου).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση