Title Image

50η Συνεδρίαση 2020 πρόσκληση οικονομικής επιτροπής – 26η Νοεμβρίου 2020

50η Συνεδρίαση 2020 πρόσκληση οικονομικής επιτροπής – 26η Νοεμβρίου 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου
Χαλάνδρι, 20/11/2020
Α.Π.: 39418
ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

50η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 26η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ.429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 στον άξονα προτεραιότητας 4 – Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

2. Οικονομική ενημέρωση μηνός Οκτωβρίου 2020.

3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ΄ αριθμ. 1998, 1999, 2000/2020 χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.

4. Διαγραφή βεβαιωμένων   οφειλών   από   τους   υπ΄  αριθμ.   2043,  2044, 2045/2020 χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.

5. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.

6. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

7. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και χημικού υλικού για τις σκούπες KARCHER».

8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την προμήθεια επιτραπέζιων διήμερων ημερολογίων.

9. Εξειδίκευση πίστωσης για διαφημιστικές καταχωρίσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος μας και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.

10. Εξειδίκευση πίστωσης για τοποθέτηση ηλεκτρονικών banners προβολής των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος μας και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.

11. Απόδοση εξόδων για τη συμμετοχή δύο (2) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολιτισμού, στο εξ΄ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

12. Ανάθεση με τίτλο «Αντικατάσταση οροφής και πλαγιοκάλυψης στο χώρο που στεγάζεται   το ξυλουργείο του Δήμου λόγω εκτεταμένων φθορών και εισροής όμβριων υδάτων» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν. 4412/2016.

13. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υλικών σήμανσης», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 154/2020 μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της «Προμήθειας υλικών σήμανσης» προϋπολογισμού 74.398,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

14. Έγκριση πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

15. Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Χ. 55 ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» (Α.Μ. 15/2020).

16. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169) για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικά – περιουσιακές διαφορές) κατά την εκδίκαση της από 26/10/2020 με ΓΑΚ 78678/2020 και ΕΑΚ 1955/2020 αγωγής της Β. Σ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου. (λύση σχέσης εργασίας δόκιμου υπαλλήλου).

17. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως γνωμοδοτήσει επί υποβληθέντος αιτήματος (αρ. 25432/2020) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, για εξώδικο (ή μη) συμβιβασμό για προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 29600/15-04-2019 απόφαση κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής στην Πολ. Ενότητα 16, της περιοχής Έθνος στο Ο.Τ. 834 (Κ.Α. 0478009) και συμψηφισμό των εισφορών τους σε χρήμα από την καταβολή της αποζημίωσης.

18. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως διερευνήσει το νομικό καθεστώς και γνωμοδοτήσει επί των αναγκαίων νομικών ενεργειών αποβολής παράνομου διακατόχου στο ΚΧ 103 – Περιοχή Πάτημα ΙΙ – Χαλάνδρι.

19. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜΔΣΑ 23768), προκειμένου να διενεργήσει νομικό έλεγχο σε σχέδιο σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύμβαση Νέου Κτιρίου Δημαρχείου κατόπιν του υπ΄ αρ. πρωτ. 39412/20-11-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Χαλανδρίου προς τη Νομική Υπηρεσία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση