Title Image

17η πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 8η Απριλίου 2021

17η πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 8η Απριλίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 02/04/2021
Α.Π.: 10730

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

 

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 8η Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ.429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενής για τις ανάγκες άρδευσης του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.
 2. Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Α.Μ. 175/2020 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη οριστικών αναδόχων του Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».
 4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά Αθλητικά Προγράμματα» Α.Μ. 106/2020, συνολικού προϋπολογισμού 43.084,67 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 5. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της Ρεματιάς Χαλανδρίου με ίδια μέσα του Δήμου και ανάθεση αυτών σε ιδιώτη τρίτο.
 6. Έγκριση όρων πρόσκλησης ενδιαφέροντος για προσφυγή σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ1170 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 2/16 προϋπολογισμού 478.415,44 € με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» Α.Μ. 1/2021.
 8. Έγκριση του αιτήματος αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 1/16.
 9. Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού επί του αιτήματος περί αποζημίωσης του κ. Σ. . λόγω ζημιών σε όχημα.
 10. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, κ. Χριστίνα – Ιωάννα Χ. Δερβένη (ΑΜ/ΔΣΑ 30589), να γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αρ. πρωτ. 4950/11.2.2021 εγγράφου του Τμήματος Ανάπλασης και συντήρησης πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
 11. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. .Σ.Α. 34169) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της με ΓΑΚ 93149/2020 και ΕΑΚ 10334/2020 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των υπαλλήλων Ι. Σ. και λοιπών 2 κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 12. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. .Σ.Α. 34169) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της με ΓΑΚ 91368/2020 και ΕΑΚ 10166/2020 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των υπαλλήλων Γ. Ν. και λοιπών 10 κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 13. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. .Σ.Α. 34169) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της με ΓΑΚ 91370/2020 και ΕΑΚ 10167/2020 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των υπαλλήλων Γ. Π. και λοιπών 14 κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 14. Έγκριση της υπ΄ αρ. 214/2021 απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. .Σ.Α. 34169, να συστήσει φάκελο δικογραφίας, να συλλέξει και να αξιολογήσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την πληρότητα της υπεράσπισης υπαλλήλου του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς και να εκπροσωπήσει τον υπάλληλο κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση