Title Image

20η πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 22α Απριλίου 2021

20η πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 22α Απριλίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 16/04/2021
Α.Π.: 12062

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

 

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 22α Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ.429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης, για διαφημιστικές καταχωρήσεις των δράσεων– εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος μας και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Κοινωνική Μέριμνα).
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Κ.Α.Π.Η.)
 4. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Κ.Α.Π.Η.).
 5. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση της απόδοσης της προκαταβολής στους εταίρους του προγράμματος UIA05-255 Cultural HIDRANT.
 6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αρ. 466/2016 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2021 με τον υπ’ αρ. 1140/2021.
 7. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ΄ αρ. 2041/2020 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2021 από τον υπ’ αρ. 1286/2021 λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης
 8. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια και τοποθέτηση επαγγελματικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών (ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί, κλπ)» Α.Μ. 1/2021, συνολικού προϋπολογισμού 49.947,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 9. Έγκριση πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος (οριστικός ανάδοχος) του διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια για στέγαστρα Δημοτικής Συγκοινωνίας”.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικών Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών τεχνικών έργων, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2021» Α.Μ. 5/2021.
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» (Α.Μ. 01/2019).
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», Α.Μ. 9/18.
 13. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη-Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως καταθέσει προτάσεις στις 7/5/2021, προσθήκη– αντίκρουση και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της με ΓΑΚ 5539/2021 και ΑΚΔ 734/2021 αγωγής του κ. .Κ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου. (αποζημίωση για αναθέσεις έργων).
 14. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία-Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ. .Σ.Α. 32279) για την προετοιμασία, επιμέλεια και εποπτεία της σύνταξης και υπογραφής σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προσκύρωσης συνολικής έκτασης 27,07 τ.μ. στην ιδιοκτησία των αιτούντων με ΚΑΕΚ 051470838001, με ταυτόχρονη καταβολή της ορισθείσας αποζημίωσης υπέρ του Δήμου Χαλανδρίου.
 15. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Πρωτέως, αρ. 9, με Α.Μ. .Σ.Α 37275, για γνωμοδότηση επί του υπ’ αρ. πρωτ. 8680/16-3-2021 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Χαλανδρίου. (εξώδικος αποζημίωση για αποπληρωμή μη καταχωρημένου εντός του οικονομικού έτους τιμολογίου προμηθευτή).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση