Title Image

38η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 29η Ιουλίου 2021

38η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 29η Ιουλίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 23/07/2021
Α.Π.: 24129

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

 

 

38η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 29η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ.429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Ιουνίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Α).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Β).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Γ).
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό 829Β/4-6-2021 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 371/2021 ΑΔΑ: 6ΧΙΖΩΗΔ-ΝΚΦ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 2.910,00€ και ορισμό υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, για το Συνέδριο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Proceed (Projectnumber: 2020-1-SK01-KA202-078259)», στο Kiskunhalas της Ουγγαρίας, από 9.6.2021 έως 6.2021.
 1. Απόδοση λογαριασμού 92.959,06 ευρώ για έκδοση εντάλματος προπληρωμής αντίστοιχου ποσού που αφορά σε Εργασίες Επέκτασης & Τροποποίησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ.
 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ΠΥ για «Προμήθεια εξοπλισμού και Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας» για την υλοποίηση της πρόσκλησης «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» (κωδ. 14.6i.26.2-4.1) του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΜΗΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ» Α.Μ. 12/17.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» Α.Μ. 6/2018.
 1. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικών Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών τεχνικών έργων, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021» Α.Μ. 7/2021.
 1. Έγκριση πρακτικoύ (Νο3) της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού με αντικείμενο την Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός (1) φορτηγού ανατρεπόμενου με αρπάγη, προμήθεια πέντε (5) μεταχειρισμένων οχημάτων, προμήθεια επτά (7) νέων οχημάτων και ενός (1) μηχανήματος έργου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως γνωμοδοτήσει επί υποβληθέντος αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για εξώδικο ή μη συμβιβασμό ιδιοκτητών και προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29600/15-04-2019 Απόφαση Κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής στην Πολ. Ενότητα 16, της περιοχής Έθνος και συμψηφισμό των εισφορών τους σε χρήμα από την καταβολή της αποζημίωσης για έξι (6) διαφορετικές ιδιοκτησίες στην αναφερόμενη περιοχή.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 15/10/2019 με ΓΑΚ 9604/2019 έφεσης των Γ.Μ. και Β.Ρ κατά του Δήμου Χαλανδρίου κατόπιν της με ΓΑΚ 4927/2021 και ΕΑΚ 3710/2021 κλήσης από ματαίωση (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), όπως προβεί στη σύνταξη γνωμοδότησης επί του από 2-6-2021 και με αρ. πρωτ. 17421 έγγραφου ερωτήματος του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης σχετικά με την πληρωμή τιμολογίων εξωδίκως οχλούσας εταιρίας.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία-Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού και τον προσδιορισμό τιμής μονάδας για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα μετά την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Έθνος» του Δήμου Χαλανδρίου της ιδιοκτησίας με ΚΑ 0474002 στο Ο.Τ. 824, βάσει της με αρ. πρωτ. 20709/28-6-2021 αίτησης των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών Κ. Γ., Χ.Ζ. και Ν.Π.
 1. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169 να προβεί σε σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 32595/2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλανδρίου, (εξωδικαστικός συμβιβασμός για τραυματισμό από πτώση κλάδου δένδρου).

17. Έγκριση της υπ’ αρ. 617/2021 Απόφασης Δημάρχου (γνωμοδότηση σχετικά με την υπογραφή του υποβληθέντος από τον Ι. Ναό Αγίου Αντωνίου, σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης ακινήτου).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση