Title Image

44η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 9η Σεπτεμβρίου 2021

44η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 9η Σεπτεμβρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 03/09/2021
Α.Π.: 27758

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

 

 

44η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 9η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ.429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματοςUIA05-Cultural Η.ID.RA.N.T.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την κατανομή της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου ποσού 119.330,73 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων (Γ΄κατανομή έτους 2021).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου Προμηθέας Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πιστώσεων για διαφημιστικές καταχωρήσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος μας και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.
 1. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης  οφειλής  από  τον  υπ’  αρ.  1776/2021  χρηματικό    κατάλογο (2157/2020 αρχικός) λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Έγκριση πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά την κατακύρωση αποτελέσματος (οριστικός ανάδοχος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο: «Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης αξιοποίησης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής, μη επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου, ΑΕΚΚ, ογκωδών απορριμμάτων & κλαδεμάτων που περιέχουν  και σύμμεικτα απορρίμματα» Α.Μ 27/2021.
 1. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του κάτωθι έργου και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. 16 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΘΝΟΥΣ» Α.Μ. 6/2021.
 1. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Τεχνικών Έργων και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021» με Α.Μ. 7/2021.
 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΜ 12/2020».
 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΜ 10/2019».
 1. Έγκριση παράτασης για το έργο «Συντηρήσεις και λοιπές κατασκευές σε εκπαιδευτικά κτίρια» Α.Μ. 12/2018.
 1. Έγκριση παράτασης για το έργο «Ανάπτυξη προσβασιμότητας σε σχολικές μονάδες, διαμόρφωση εισόδων και αύλειων χώρων» Α.Μ. 16 /2020.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών, κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361) για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου, κατά την εκδίκαση της από 11- 11-2019 με αρ. κατάθ.: ΑΡ 3190/11-11-2019 αιτήσεως αναιρέσεως κατά της με αρ. 2814/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (6ο Τριμελές Σχηματισμού Ουσίας) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών, κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361) για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου κατά την εκδίκαση της από 11-11- 2019 με αρ. κατάθ.: ΑΡ 3191/11-11-2019 αιτήσεως αναιρέσεως κατά της με αρ. 2815/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (6ο Τριμελές Σχηματισμού Ουσίας) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών, κ. Χριστίνα – Ιωάννα Χ. Δερβένη (ΑΜ/ΔΣΑ 30589), να γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αρ. πρωτ. 23584/20.7.2021 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Χαλανδρίου. (εξώδικος αποζημίωση για αποπληρωμή μη καταχωρημένου εντός του οικονομικού έτους τιμολογίου προμηθευτή).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία-Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου και καταθέσει προτάσεις ενώπιον του 24ου Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 6/11/2020 με αρ. δικογράφου 76129/9339/22-12-2020 αγωγής της 1. ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. και 2. της Ι. Μ. κατά 1. του Δήμου Χαλανδρίου, 2. του Β. Ε. και 3. της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ (αγωγή αποζημίωσης λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτου με όχημα καθαρισμού Δήμου).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ