Title Image

47η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 30η Σεπτεμβρίου 2021

47η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 30η Σεπτεμβρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 24/09/2021
Α.Π.: 30334

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

47η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με  την υπ΄αρ.429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή δαπάνης για την τοποθέτηση δύο (2) νέων παροχών ΕΥΔΑΠ.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Διαγραφή οφειλών προς τον Δήμο Χαλανδρίου του αποβιώσαντος Μ.Ν. του Γ.
 1. Αποδοχή της πρόσκλησης συμμετοχής του Δήμου Χαλανδρίου ως «ακόλουθη πόλη» (followercity) στο έργο ToNoWASte για την αποτροπή δημιουργίας τροφικών αποβλήτων (HORIZON-CL6-FARM2FORK-01-13).
 1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο «Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» περιόδου 2021-2022.
 1. Α) Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, που αφορά την υπηρεσία με αντικείμενο την «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ», της Α.Μ. 92/20201, προϋπολογισμού    83.452,00€ με Φ.Π.Α 24%,

Β)   Έγκριση   τεχνικών   προδιαγραφών   της   92/2021   Μελέτης,    προϋπολογισμού 83.452,00€ με Φ.Π.Α 24% και

Γ) Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων που αφορά την υπηρεσία με αντικείμενο την «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ», της Α.Μ. 92/2021, προϋπολογισμού

83.452,00€ με Φ.Π.Α 24% πολυετούς δαπάνης.

 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά Αθλητικά Προγράμματα» Α.Μ: 106/2020.
 1. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 7/2019.
 1. Παράταση του χρόνου ισχύος της με Α.Π. 37766/06-11-2020 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων» με ΑΜ 128/2020.
 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ» Α.Μ. 9/2020.
 1. Ορισμός της Δικηγόρου Αθηνών, κ. Ευγενίας Κακούρη (ΑΜ/ΔΣΑ 11600), προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού σχετικά με την με ΓΑΚ 5562/2020 και ΕΑΚ 43/2020 αγωγή του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου κατά του Δήμου Χαλανδρίου περί καταβολής 13.850,4€ νομιμοτόκως για αναλογικά δικαιώματα του Συλλόγου από το υπ’ αρ. 6.512/2015 αγοραπωλητήριου συμβολαίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού και τον προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης βάσει των με αρ. πρωτ. 22137/9-7-2021 και 23030/15-7-2021 αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών (περιοχή Πάτημα ΙΙ Ο.Τ.1 – ιδιοκτησία Κ.Α.0205017).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Πρωτέως, αρ. 9, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275, για γνωμοδότηση επί του υπ’ αριθμ.πρωτ. 25285/2021 εγγράφου του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (υλικές ζημιές σε όχημα από φρεάτιο).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169), για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 21/7/2020 με ΓΑΚ 49800/2020 και ΕΑΚ 1253/2020 αγωγής των Κ.Α. και Π.Α. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (διαδικασία εργατικών διαφορών – συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169), για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 5/4/2021 με ΓΑΚ 17336/2021 και ΑΚΔ 524/2021 Αγωγής των Α. Β. κλπ (σύνολο 58) κατά του Δήμου Χαλανδρίου. (διαδικασία εργατικών διαφορών – συμβασιούχοι).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση