Title Image

48η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 7η Οκτωβρίου 2021

48η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 7η Οκτωβρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 01/10/2021
Α.Π.: 31270

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

48η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 7η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ.429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Α).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Β).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πιστώσεων για ενημερωτικές καταχωρήσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος μας και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.
 1. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διενέργεια δαπανών στο πλαίσιο του εορτασμού της  28ης Οκτωβρίου.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Απόδοση λογαριασμού 3.500,00€ για την υπηρεσία Περιοδικός έλεγχος οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο. Β΄ εξάμηνο για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ΄αρ. 2262/2021 χρηματικό κατάλογο.
 1. Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού covid 19.
 2.  Αποδοχή όρων χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2020» και εξουσιοδότηση Δημάρχου ως νόμιμο εκπρόσωπο, για το έργο: «Δίκτυο παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις οδούς Ευριπίδου, Στρ. Δ. Ρουμπέση, Σεβ. Καλλισπέρη και Φιλ. Λίτσα στον Δήμο Χαλανδρίου».
 1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 101/2021 Μελέτης και κατάρτιση όρων Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με θέμα «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 60.880,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% και 24%.
 1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο:

«Κλάδεμα ψηλών δένδρων, Φυτοπροστασία, Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 90/2021 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού 59.520,00€ και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Κλάδεμα ψηλών δένδρων, Φυτοπροστασία, Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου».

 1. Έγκριση 1ου   ΑΠΕ  (Τακτοποιητικού  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών)  του   έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» με την Α.Μ. 5/2020.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στoν δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12 για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 8315/2021 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ο Τριμελές) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (άδεια ίδρυσης και λειτουργίας «Φ.ΣΥΛΗΡΑ – Ι. ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ Ο.Ε.»).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως γνωμοδοτήσει επί υποβληθέντoς αιτήματος με αρ. πρωτ. 29036/15-9-2021 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου (άρση υποθήκης).

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση