Title Image

49η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 14η Οκτωβρίου 2021

49η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 14η Οκτωβρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 08/10/2021
Α.Π.: 32203

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

49η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, τη 14η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ.429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε.
 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Ιουλίου.
 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Αυγούστου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Α).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Β).
 1. Έγκριση μετακίνησης, δαπανών και εξειδίκευση πίστωσης, για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Περιβάλλοντος κ. Κ. Ευθυμίου για τη συμμετοχή του στο «AnnualmeetingoftheEuropeanNetwork ‘‘MentorsofEurope’sdiversity’’» στην Ουγγαρία.
 1. Αντικατάσταση μελών της ‘‘Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, για το έτος 2021’’ και της ‘‘Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, για το έτος 2021’’.
 1. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της «Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ‘‘Χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 3 απορριμματοφόρων’’, ΑΜ 122/2019 (ΟΜΑΔΑ 1), προϋπ. 800,00 € με ΦΠΑ.
 1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο:

«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  της 102/2021 μελέτης της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης, συνολικού προϋπολογισμού 66.740,63 € συμπ/νου ΦΠΑ 13% και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό».

 1. Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΟΜΑΔΑ 2 «ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ».
 1. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών τεχνικών έργων, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» Α.Μ. 9/2021.
 1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. 8552/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο).
 1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. 8553/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο).
 1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. 8554/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12 για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 9318/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (7ο Μονομελές) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12 για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 9978/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (12ο Μονομελές) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου και καταθέσει προτάσεις / προσθήκη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας κατά την εκδίκαση της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ 4428/2021 και ΕΑΚ 2183/2021 αίτησης του Ν. Δ. κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί (υπερχρεωμένα νοικοκυριά).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768), όπως συντάξει γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 4/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η με αριθμό ΕΑΚ 47/2018 αγωγή των Ν. Α. κλπ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (διαδικασία εργατικών διαφορών).

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση