Title Image

54η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 18η Νοεμβρίου 2021

54η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 18η Νοεμβρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 12/11/2021
Α.Π.: 36587

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

54η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, τη 18η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ.429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης – επισκευής μετά ανταλλακτικών των αναβατορίων ΑμεΑ».
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς
 3. Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού  για  την  υπηρεσία  –  προμήθεια  ειδών       τροφοδοσίας «catering» για τις εκδηλώσεις, ημερίδες και συναντήσεις όλων των υπηρεσιών του  Δήμου Χαλανδρίου.
 4. Εξειδίκευση πιστώσεων για ενημερωτικές καταχωρήσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος μας και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 6. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Α).
 7. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Β).
 8. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για «Έξοδα δημοσιότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ErasmusProceed+».
 9. Σύσταση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για εργασίες επέκτασης & τροποποίησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ καθώς και για εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ με υπόλογο τη Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.
 10. Απόδοση λογαριασμού 21.000,00 € για αγορά ταινιών γραμματοσήμανσης.
 11. Απόδοση λογαριασμού για την ανανέωση συνδρομής ονομάτων τομέων (domainnames).
 12. Διαγραφή βεβαιωμένων  οφειλών  από  τους  υπ΄  αριθ.  1979/2020  (1630/2021)   και 1999/2021 χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 13. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της «Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ‘‘Χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 3 απορριμματοφόρων’’, Α.Μ. 122/2019 (ΟΜΑΔΑ 1), προϋπ. 800,00 € με ΦΠΑ».
 14. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο «Προμήθεια κλιματιστικών», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 119/2021 μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με θέμα «Προμήθεια κλιματιστικών» προϋπολογισμού 114.030,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 15. Παράταση του χρόνου ισχύος της με Α.Π. 17716/04-06-2021 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» με ΑΜ 45/2021.
 16. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός επί αιτήματος αποζημίωσης του κ. Κ. Δ. για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά του λόγω πτώσης κλαδιού επί της οδού Θησέως
 17. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός επί αιτήματος αποζημίωσης της κ. Κ. Ι. για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της λόγω πτώσης κλαδιού επί της οδού Ανδρούτσου 3Α στο Χαλάνδρι.
 18. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (ΑΜ ΔΣΑ 13806), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του 19ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση των: α) με αρ. ΚΛ1551/2021 και αρ. εισ. ΑΓ491/4-2-2021 αγωγή της Δ. Ε. και β) με αρ. εισ. ΑΓ1285/2015 και ΓΑΚ 4623/2015 αγωγή των Α. Π., Ν. Τ. και άλλων 57 ακόμα κατά του Δήμου Χαλανδρίου, Περιφέρειας Αττικής, Υπουργού Οικονομικών μετά την υπ. αρ. 11481/2020 προδικαστική απόφαση (αποζημίωση ιδιοκτησιών στην περιοχή Νομισματοκοπείο).
 19. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 9/9/2021 με ΓΑΚ 68788/2021 και ΕΑΚ 7452/2021 αίτησης ασφαλιστικών της Λ. Γ. ωφελούμενου ΟΑΕΔ (εργατικά / συμβασιούχοι).
 20. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, πλατεία Ομονοίας 12 για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 9310/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (7ο Μονομελές) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 21. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, πλατεία Ομονοίας 12 για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 9312/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (7ο Μονομελές) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 22. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, πλατεία Ομονοίας 12 για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 9315/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (7ο Μονομελές) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 23. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη (ΑΜ ΔΣΑ 11600) για τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού για εξώδικο συμβιβασμό για τον προσδιορισμό τιμής μονάδος για την αποζημίωση από τον Δήμο Χαλανδρίου λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1/2005 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου έναντι του ΟΤ
 24. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως συντάξει γνωμοδότηση επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 7616/05.03.2021 αίτησης και του υπ’ αρ. πρωτ. 33615/2021 εγγράφου του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλανδρίου.
 25. Έγκριση της υπ’ αρ. 1002/2021 απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768), για τη σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ’ αρ. 35598/2021 αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την με αρ. πρωτ. 25660/10-8-2021 αίτηση της ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΟΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ, αναδόχου του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή Πολυδρόσου του Δήμου Χαλανδρίου»).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση