Title Image

55η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 25η Νοεμβρίου 2021

55η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 25η Νοεμβρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 19/11/2021
Α.Π.: 37608

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

55η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 25η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ.429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

 1. Έγκριση τιμολογίων παγίας προκαταβολής.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσών για την προμήθεια γλυκισμάτων και αναμνηστικών ειδών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τον υπ’ αρ. 1/2013 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2021 από τον υπ’ αρ. 759/2021, τον υπ’ αρ. 572/2017 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2021 από τον υπ’ αρ. 122/2021, τον υπ’ αρ. 167/2014 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2021 από τον υπ’ αρ. 847/2021 και χρέωση στους πραγματικούς οφειλέτες.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τον υπ’ αρ. 572/2017 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2021 από τον υπ’ αρ. 122/2021, τον υπ’ αρ. 571/2017 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2021 από τον υπ’ αρ. 121/2021, τον υπ’ αρ. 2/2008 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2021 από τον υπ’ αρ. 762/2021, τον υπ’ αρ. 573/2017 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2021 από τον υπ’ αρ. 123/2021 και χρέωση στους πραγματικούς οφειλέτες.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την τοποθέτηση νέας παροχής ΕΥΔΑΠ.
 1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο:

«Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού ανύψωσης και βύθισης απορριμματοκιβωτίων», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 137/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης, συνολικού προϋπολογισμού 47.120,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού ανύψωσης και βύθισης απορριμματοκιβωτίων».

 1. Έγκριση των όρων Διακήρυξης του Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά τις Ομάδες 5: «Προμήθεια μιας (1) μεταχειρισμένης υδροφόρας χωρητικότητας 6κ.μ.» και 6: «Προμήθεια μιας (1) υδροφόρας χωρητικότητας 500 λίτρων», της Α.Μ. 24/2021, προϋπολογισμού 135.000,00€, λόγω τροποποίησης διατάξεων του ν.4412/2016.
 1. Σύνταξη όρων δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΣΤΡ. Δ. ΡΟΥΜΠΕΣΗ, Σ. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 15/2021 προϋπ: 1.909.600,00€ (με Φ.Π.Α.).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (με ΑΜΔΣΑ 13806), όπως γνωμοδοτήσει σχετικά με την ανάγκη ή μη της άσκησης ενδίκων μέσων, ήτοι διεκδικητικής Αγωγής, κατά του Α.Λ. ως ενοικιαστή του οικοπέδου επί της Λ. Μεσογείων 355, στο οποίο αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες οργανικών υλικών αγνώστου ταυτότητας αναμεμιγμένα με αδρανή υλικά.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Πρωτέως, αρ. 9, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275, προκειμένου να παρασταθεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του 14ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προς απόκρουση της από 16/4/2013 με Αρ. Εισ. ΠΡ1390/2013 και αρ. κλησ. ΚΛ19494/2020 προσφυγής Δημοτικής Φορολογίας του Αθλητικού Ομίλου Καλαθοσφαιρίσεως Χαλανδρίου, κατόπιν της υπ’ αρ. Α9196/2018 προδικαστικής απόφασης.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στoν δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12 για παροχή γνωμοδότησης επί της υπ’ αρ. 31086-30/09/2021 πρωτοκόλλου αίτησης του Ν.Κ. για την έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ (Ακίνητο Λεωφόρος Κηφισίας 296) και της υπ’ αρ. 34904-2/11/2021 αίτησης – αναφοράς του.
 1. Έγκριση της υπ’αρ. 1050/2021 Απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806 να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 17/11/2021 με ΓΑΚ 91165/2021 με ΕΑΚ 10019/2021 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής 5 συμβασιούχων).

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση