Title Image

62η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 28η Δεκεμβρίου 2021

62η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 28η Δεκεμβρίου 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 24/12/2021
Α.Π.: 42819

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

62η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:00 έως 14:00, σύμφωνα με την υπ΄αρ.429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022.
 1. Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2022.
 1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2021 του Δήμου.
 1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2021 του Δήμου.
 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Οκτωβρίου 2021.
 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Νοεμβρίου 2021.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για τη διαχείριση της απόδοσης της προκαταβολής στους εταίρους του προγράμματος UIA05-255 CulturalHIDRANT.
 1. Απόδοση λογαριασμού για την πληρωμή της τοποθέτησης νέας υδροπαροχής ΕΥΔΑΠ, για το κτίριο επί της οδού Ήβης 30 και για την πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες θέσεις στον Δήμο Χαλανδρίου.
 1. Απόδοση λογαρισμού  ύψους  624,74€  για  την  τοποθέτηση  νέας  παροχής  ΕΥΔΑΠ 1 ίντσας για τις ανάγκες άρδευσης του νέου χώρου στάθμευσης ΧΣ1164.
 1. Έγκριση υποβολής πρότασης σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, στην πρόσκληση «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» και έγκριση υπογραφής συμφώνου συνεργασίας.
 1. Συγκρότηση της «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο με τίτλο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 2021», Α.Μ. 20/2021, προϋπ. 500.000,00€ με ΦΠΑ».Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο:

«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού πληροφορικής και πακέτων λογισμικού», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 140/2021 Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, συνολικού προϋπολογισμού 38.867,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού πληροφορικής και πακέτων λογισμικού».

 1. Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου  για  το  Διαγωνισμό  με τίτλο:

«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό» ΑΜ 102/2021.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την ανάθεση σε αδειοδοτημένη εταιρεία της εφαρμογής νέου Προγράμματος ανακύκλωσης για συλλογή, μεταφορά και ενεργειακή αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών & ελαίων (τηγανελαίων).
 1. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΥΡΙΠΠΙΔΟΥ, ΣΤΡ. Δ. ΡΟΥΜΠΕΣΗ, Σ. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 15/2021.
 1. Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Έργο συντήρησης παιδικών σταθμών» Α.Μ. 10/19.
 1. Παράταση του χρόνου ισχύος της με Α.Π. 44794/30-12-2020 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε νησίδες και πεζοδρόμια» με ΑΜ: 213/2020.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων 2021» Α.Μ. 05/2021».
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως γνωμοδοτήσει επί υποβληθέντoς αιτήματος με αρ. πρωτ. 39362/2021 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση για κατεδάφιση κτίσματος).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στoν δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12 για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 2702/2021 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (20ο Τριμελές) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Πρωτέως, αρ. 9, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275, για σύνταξη εξώδικης όχλησης προς την ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ (μίσθωση Δημαρχείου).
 1. Παροχή εντολής στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768), για τη νομική συνεπικουρία κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 39811/2021 αιτήματος του Αντιδημάρχου Διαχείρισης Απορριμμάτων και Προγραμματισμού (για τη δημοπράτηση του έργου ανάπλασης του προγράμματος UIA).
 1. Έγκριση της υπ’αρ. 1221/2021 Απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169 να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) κατά την εκδίκαση της από 16/12/2021 με ΓΑΚ 101367/2021 και ΕΑΚ 11298/2021 μη αυτοτελής αίτησης προσωρινής διαταγής του Π. Σ. συμβασιούχου Πολιτικής Προστασίας κατά του Δήμου Χαλανδρίου).

Έγκριση της υπ’αρ. 1227/2021 Απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στη Δικηγόρο Αθηνών, κ. Ευγενία Κακούρη του Παναγιώτη (ΑΜ/ΔΣΑ 11600), για τη διεκπεραίωση των αναγκαίων νομικών ενεργειών για τη λύση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με διακριτικό τίτλο «Αλλά-ΖΩ την Πόλη μου» και την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ