Title Image

3η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 27η Ιανουαρίου 2022

3η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 27η Ιανουαρίου 2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 21/1/2022
Α.Π.: 2412

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 27η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ψηφιακή τήρηση και ενημέρωση του πληροφοριακού αρχείου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσών για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 1. Εξειδίκευση πιστώσεων για ενημερωτικές καταχωρήσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος μας και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Έγκριση πρακτικού Νο 1Α της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ»,  για  την  κάλυψη των αναγκών  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,  της  με  αρ.  82/2021  μελέτης,   προϋπολογισμού 74.362,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 1. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) Α.Μ. 163/2019.
 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ – Α.Μ. 92/2021».
 1. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος   του   Επαναληπτικού   Διαγωνισμού   για   τις   ΟΜΑΔΕΣ  6:«Προμήθεια  ενός  (1)  καινούργιου  ΒΑΝ»,  7:  «Αγορά  ηλεκτρικών  οχημάτων»  και     8:«Προμήθεια οχημάτων για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού».
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) του έργου «Έργα συντήρησης και επισκευών Δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 17/20».
 1. Παράταση Σύμβασης για την «Προμήθεια για Στέγαστρα Δημοτικής Συγκοινωνίας».
 1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός επί αιτήματος αποζημίωσης της κ. Χ.Κ. για φθορές που προκλήθηκαν από πτώση κλαδιού στην περίφραξη της οικίας της κατά τη διάρκεια εργασιών κλαδέματος δένδρου πεζοδρομίου από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου.
 1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός επί αιτήματος αποζημίωσης της εταιρείας AutoDK Service Ε.Ε. για υλικές ζημιές που υπέστη όχημά της από αποκοπή – πτώση κλαδιού δέντρου.
 1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός επί αιτήματος αποζημίωσης του κ. Α.Α. για υλικές ζημιές που υπέστη το όχημά του από αποκοπή – πτώση κλαδιού δέντρου.

 

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Δημητράκη, (με ΑΜ ΔΣΑ 31361), όπως γνωμοδοτήσει αναφορικά με τη δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού επί της από 19.11.2021 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 6622/198/2021 αγωγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Δημητράκη, (με ΑΜ ΔΣΑ 31361), όπως γνωμοδοτήσει αναφορικά με τη δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού επί της από 19.11.2021 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 93466/13061/2021 αγωγής (νέα τακτική διαδικασία) της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Δημητράκη, (με ΑΜ ΔΣΑ 31361), όπως γνωμοδοτήσει αναφορικά με τη δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού επί της από 19.11.2021 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 6799/202/2021 αγωγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ».
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169), για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 27/10/2021 με ΓΑΚ 84753/2021 και ΕΑΚ 2126/2021 αγωγής της Λ.Γ. υπάλληλου ωφελούμενης ΟΑΕΔ κατά του Δήμου Χαλανδρίου. (διαδικασία εργατικών διαφορών – συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Πρωτέως, αρ. 9, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275, προκειμένου να παρασταθεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του 1ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προς απόκρουση της από 12/9/2018 με αρ.κλ. ΚΛ14232/2021 και με αρ.εισ. ΠΡ8341/2018 προσφυγή του Γ.Π. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (εγγραφή σε χρηματικούς καταλόγους λόγω οφειλών παράτασης ταφής).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Πρωτέως, αρ. 9, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275, προκειμένου να παρασταθεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του 1ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προς απόκρουση της από 17/9/2018 με αρ.κλ. ΚΛ12441/2021 και με αρ.εισ. ΠΡ8433/2018 προσφυγή του Γ. Π. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (εγγραφή σε χρηματικούς καταλόγους λόγω οφειλών παράτασης ταφής).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών, κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία Εργατικά – Περιουσιακές διαφορές) κατά την εκδίκαση της από 28/6/2019 με ΓΑΚ 56970/2019 και ΕΑΚ 1424/2019 αγωγής των Μ.Ε., Π.Μ., Δ.Α. και Κ.Δ. κατά του Δήμου (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών, κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της ΓΑΚ 546814/2017 και ΕΑΚ 220/2017 αίτησης περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης των α) των κληρονόμων της Γ. χήρας Λ.Μ., το γένος Ν. και Μ.Ν., ήτοι Ι.Μ. κλπ (σύνολο 16) και β) της Π. συζ. Δ.Μ. το γένος Ι. και Μ.Κ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παρoχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768) όπως για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) κατά τη συζήτηση της με ΕΑΚ 10841/2021 από 6.12.2021 αίτησής αντικατάστασης πραγματογνώμονα των Δ.Γ. κλπ κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Άσκηση αναιρέσεως κατά της υπ’ αρ. 2702/2021 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 20ο).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 25/2022 Απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ.Δ.Σ.Α. 23768), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προς αντίκρουση της με ΓΑΚ 38937/2015 ΑΚΔ 176/2015 από 12.6.2016 αίτησης των Δ.Γ. κλπ κατά του Δήμου Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 26/2022 Απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, Α. Χαλκιά 17, Χαλάνδρι,  (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Α Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ως πολιτικώς ενάγων, στην ποινική δίκη, έφεση κατά υπ’ αρ. 2439/2019 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ