Title Image

6η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 10η Φεβρουαρίου 2022

6η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 10η Φεβρουαρίου 2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 4/2/2022
Α.Π.: 3865

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, τη 10η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδρομή ‘‘ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ’’.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη τοποθέτησης νέας παροχής ΕΥΔΑΠ στο ΧΣ 1164 στο ΠΑΤΗΜΑ Ι.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με οικονομικά βοηθήματα (Α).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με οικονομικά βοηθήματα (Β).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος – σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, για την προμήθεια καυσίμων, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης που δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 6/2022 μελέτης και έγκριση του πρακτικού του αρμόδιου τριμελούς οργάνου που αφορά στην ανάθεση προμήθειας καυσίμων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του χρηματοδοτικού προγράμματος «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
 1. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, για   την   ανάδειξη   προσωρινού   αναδόχου   κατασκευής   του  έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 14/2021.
 1. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του κάτωθι έργου και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΥΡΙΠΠΙΔΟΥ, ΣΤΡ. Δ. ΡΟΥΜΠΕΣΗ, Σ. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 15/2021.
 1. Παράταση σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΙΒΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ», Α.Μ. 3/19.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα – Ιωάννα Δερβένη ΑΜ/ΔΣΑ 30589, κάτοικο Χαλανδρίου, όπως παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση ανακοπής εκπροσωπώντας τον Δήμο, κατά του από 16.7.2021 κατασχετηρίου εις χείρας τραπεζικών ιδρυμάτων που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Χαλανδρίου στις 21.7.2021 εκ μέρους των Μ. Ζ. και Α. Ζ..
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 2, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11600, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την απόκρουση της από 15/11/2021 με ΓΑΚ 90130/2021 και ΕΑΚ 12708/2021 αγωγής του Π. Ρ. κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Χαλανδρίου (διόρθωση αρχικών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη συζήτηση της με ΓΑΚ 8506/2018 και ΕΑΚ 82/2018 αγωγής της Α. Μ. κλπ. (σύνολο 13) κατά του Δήμου Χαλανδρίου (δώρα / επιδόματα).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 25/11/2021 με ΓΑΚ 94032/2021 και ΕΑΚ 10392/2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Α. Γ. συμβασιούχου υπαλλήλου της Πολιτικής Προστασίας (εργατικά / συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 29/11/2021 με ΓΑΚ 95359/2021 και ΕΑΚ 2345/2021 αγωγής του Κ. Χ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχος – εργατικά).
 1. Παροχή εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (με ΑΜΔΣΑ 13806) να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 15/11/2018 με αρ. κλ. ΚΛ14963/2021 και με αρ. εισ. ΑΚ10386/2018 ανακοπής του Γ. Σ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (ανακοπή κατά ατομικών ειδοποιήσεων χρεών για τέλη αποζημίωσης χρήσης τροχήλατης καντίνας κυλικείου).

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση