Title Image

7η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 17η Φεβρουαρίου 2022

7η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 17η Φεβρουαρίου 2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 11/2/2022
Α.Π.: 4869

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, τη 17η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού (ένας / μία νοσηλευτής / τρια) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με μερική απασχόληση στο πλαίσιο της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων».
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Α).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Β).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Γ).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την κατανομή της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου ποσού 119.330,73 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων (Α΄ κατανομή έτους 2022).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την προμήθεια ενημερωτικού υλικού για δράση του Δήμου μας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 1. Ματαίωση του   ανοιχτού   ηλεκτρονικού  διαγωνισμού   κάτω   των   ορίων   για   την «Προμήθεια   ελαστικών»   προϋπολογισμού  106.425,48  €   (συμπ/νου   ΦΠΑ)   Α.Μ. 95/2021.
 1. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με Α.Μ. 82/2021.
 1. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με Α.Μ. 147/2021.
 1. Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης κάδων της σύμβασης 34048/2021.
 1. Παράταση της υπ΄ αριθμόν 21SYMV008958594 2021-07-22 σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Απολυμάνσεις σχολικών συγκροτημάτων και αθλητικών εγκαταστάσεων».
 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ» Α.Μ. 11/2020.
 1. Έγκριση 2ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ» Α.Μ. 9/2020.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, να συνεπικουρήσει τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Χαλανδρίου κατά την προκαταρκτική εξέτασή του ως υπόπτου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (τραυματισμός από πτώση δέντρου).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, για την εκπροσώπηση της Α. Ν. υπάλληλο του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Γ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για υπόθεση που προέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (με ΑΜΔΣΑ 13806), για τη σύνταξη και κοινοποίηση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως συντάξει γνωμοδότηση επί δυνατότητας εξώδικου συμβιβασμού κατόπιν της με αρ. πρωτ. 34220/26.10.2021 αίτησης της Α. Μ. και του με αρ. πρωτ. 40519/09.12.2021 αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση για υλικές ζημιές σε ΙΧ από φρεάτιο).

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ