Title Image

10η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 3η Μαρτίου 2022

10η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 3η Μαρτίου 2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 25/2/2022
Α.Π.: 6630

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 3η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Χαλανδρίου 2023-2026.
 2. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διενέργεια δαπανών στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Mαρτίου.
 3. Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού  για  επιχορήγηση  του  Aθλητικού  Συλλόγου  με  την     επωνυμία: «Δυναμικά Γάντια».
 4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου Χαλανδρίου.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου Φίλιππος Πολυδρόσου Χαλανδρίου.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος & Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου για την πραγματοποίηση δράσεων– εκδηλώσεων στο προσεχές χρονικό διάστημα.
 7. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Α).
 8. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Β).
 9. Αντικατάσταση μέλους 1) της «Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Δ/νσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, για το έτος 2022» και 2) της «Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, Δ/νσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, για το έτος 2022».
 10. Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, με τίτλο: «Κλάδεμα ψηλών δένδρων, φυτοπροστασία, σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου» ΑΜ 90/2021, για επανάληψη του Διαγωνισμού από το στάδιο της αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής.
 1. Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για τον εξωτερικό χώρο των παιδικών σταθμών σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017» ΑΜ 121/2021.
 2. Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού ανύψωσης και βύθισης απορριμματοκιβωτίων», προϋπολογισμού 47.120,00€ (συμ/νου ΦΠΑ).
 3. Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου».
 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού « «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2021» Α.Μ 20/21.
 5. Έγκριση και παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης και των μελετών που τη συνοδεύουν, στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών Ωρίμανσης του Έργου: «Βιοκλιματική-Αστική Ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου».
 6. Λήψη απόφασης για τη μη δυνατότητα υλοποίησης με ίδια μέσα και έγκριση σκοπιμότητας των υπηρεσιών (α) Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πρόληψη από την πυρκαγιά 2022 (β) Υπηρεσία προστασίας του τοπίου της ρεματιάς Χαλανδρίου σύμφωνα με τη διαχειριστική μελέτη και (γ) Εργασίες καθαρισμού της ρεματιάς Χαλανδρίου.
 7. Εξώδικος συμβιβασμός για τον προσδιορισμό τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη μετατρεπόμενη σε χρήμα προς τον Δήμο Χαλανδρίου σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1/2005 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου από την Π.Μ.
 8. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 2, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 11600, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 25ο Μονομελές), κατά τη συζήτηση της από 14/3/2019 με αρ. κλήσης ΚΛ33808/2021 και με αρ. εισ. ΑΓ4679/2019 αγωγή της Π.Α. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης).
 9. Παροχή πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 1/12/2021 με ΓΑΚ 95996/2021 και ΕΑΚ 10631/2021 αίτησης με προσωρινή διαταγή των Ν.Γ., Τ.Δ. και Μ.Σ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (εργατικά/συμβασιούχοι).
 10. Παροχή πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους Αθηνών κ.κ.: Πολύδωρο Τακόπουλο (με Α.Μ. Δ.Σ.Α 13806) και Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169), για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 26/6/2018 αγωγής με ΓΑΚ 62211/2018 και ΕΑΚ 1879/2018 κατά του Δήμου Χαλανδρίου (διαδικασία εργατικών διαφορών – συμβασιούχοι).
 11. Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2022 Απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, Α. Χαλκιά 17, Χαλάνδρι, (ΑΜ.Δ.Σ.Α. 13806), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου κατά την εκδίκαση των προσωρινών διαταγών του υπομισθωτή του κυλικείου του νεκροταφείου Χαλανδρίου Η.Κ. και της εταιρείας ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αντίστοιχα, κατά της από 18-2-2022 και με αρ. πρωτ. 5780/2022 Απόφασης Δημάρχου με θέμα «Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής»).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ