Title Image

11η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 10η Μαρτίου 2022

11η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 10η Μαρτίου 2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 4/3/2022
Α.Π.: 7543

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, τη 10η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Δεκεμβρίου 2021.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του πολιτιστικού σωματείου με την επωνυμία: Θεατρικό Εργαστήρι Χαλανδρίου, για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης.
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή δαπάνης για την τοποθέτηση δύο (2) νέων παροχών ΕΥΔΑΠ.
 4. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» με ΑΜ 111/2021.
 5. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για τον Διαγωνισμό με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/16) του έργου με τίτλο: «Εργασίες στήριξης τοιχοποιίας, τμηματική επισκευή οροφής και λήψη μέτρων ασφαλείας στο Σαπωνοποιείο Ζερβού», με Α.Μ. 5/2022.
 6. Παράταση για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛ. Κ. Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» (Α.Μ. 19/2021).
 7. Σύνταξη όρων δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)», Α.Μ. 8/2022, Προϋπ: 5.850.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
 8. Έγκριση 1ου     Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   Εργασιών ΑΠΕ  & 1ου ΠΚΝΜΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. 16 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΘΝΟΥΣ»  Α.Μ 6/21.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 11-6-2018 αγωγής με ΓΑΚ 55861/2018 και ΕΑΚ 1696/2018 των Α.Μ. και Μ.Ν. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι – εργατικά).
 2. Παροχή πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 11-6-2018 αγωγής με ΓΑΚ 55850/2018 και ΕΑΚ 1695/2018 των Μ.Ε. και Κ.Μ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι – εργατικά).
 3. Παροχή πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 11-6-2018 αγωγής με ΓΑΚ 55876/2018 και ΕΑΚ1697/2018 των Σ.Θ., Κ.Κ. κλπ (σύνολο 9) κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι – εργατικά).
 4. Παροχή πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 23/12/2021 με ΓΑΚ 101366/2021 και ΕΑΚ 11298/2021 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά μέτρα) του Π.Σ. συμβασιούχου υπάλληλου της Πολιτικής Προστασίας κατά του Δήμου Χαλανδρίου (εργατικά / συμβασιούχοι).
 5. Παροχή πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169), για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 25/11/2011 με ΓΑΚ 227845/2011 και αρ. κατ. Δικ. 6348/2011 αγωγής της Λ.Ε. κατά Δήμου (εργατικό).
 6. Έγκριση της υπ’ αρ. 136/2022 Απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, Α. Χαλκιά  17,  Χαλάνδρι, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου κατά την εκδίκαση των προσωρινών διαταγών του υπομισθωτή του κυλικείου του νεκροταφείου Χαλανδρίου Η.Κ. (ΓΑΚ/ΕΑΚ 16212/1922/222022) και η εταιρεία ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΓΑΚ/ΕΑΚ 16222/1925/2022) αντίστοιχα, κατά της από 18/2/2022 και με αρ. πρωτ. 5780/2022 Απόφασης Δημάρχου με θέμα «Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής»).
 7. Έγκριση της υπ’ αρ. 144/2022 Απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στη δικηγόρο Αθηνών, κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σίνα αρ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656) για τη σύνταξη και αποστολή εξωδίκου εγγράφου προς τον δημοσιογράφο και διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού «REAL FM»).
 8. Έγκριση της υπ’ αρ. 145/2022 Απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη του Παναγιώτη, με ΑΜ ΔΣΑ 11600, να προβεί στη σύνταξη και αποστολή εξώδικης διαμαρτυρίας και δήλωσης προς τη Μ.Β. σχετικά με τις δυσφημιστικές ενέργειές της εις βάρος του Δήμου Χαλανδρίου).

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ