Title Image

19η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 21η Απριλίου 2022

19η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 21η Απριλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 15/4/2022
Α.Π.: 13197

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 21η Απριλίου 2022, ημέρα M. Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 12:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος UIA05-255 Cultural H.ID.RA.N.T.
2. Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης για την Α’ βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου.
3. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Γενική Αστική Ευθύνη του Δήμου Χαλανδρίου για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Αθλητική Κατασκήνωση 2022» και «Καλοκαιρινή φύλαξη»», της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς.
4. Εξειδίκευση πίστωσης στο πλαίσιο πολιτιστικής δραστηριότητας που διοργανώνει ο Δήμος μας, η οποία απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της πόλης, με ελεύθερη είσοδο.
5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για τη συνδρομή – υπηρεσίες διανομής ανακοινώσεων τύπου – των δράσεων, εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.
6. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με οικονομικά βοηθήματα.

7. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα.
8. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ΄ αριθμ. 1975, 1968, 1974, 1967/2022 χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
9. Παράταση σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία ΟΙΚ.ΑΝ.Ο για την περισυλλογή ΟΤΚΖ.
10. Ορισμός μελών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων του Δήμου.
11. Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 64/2022 απόφασης της Ο.Ε. έγκρισης του 1ου πρακτικού και εκ νέου απόφαση για έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Μ. 14/2021, μετά την υπ΄ αριθμ. 504/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ.
12. Έγκριση του 6ου ΑΠΕ για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 1/2016.
13. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, Α. Χαλκιά 17, Χαλάνδρι, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 20/12/2012 με ΓΑΚ 206476/2012 και ΕΑΚ 6044/2012 αγωγής της Γ. Ι. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (επιδόματα – εργατικά).
14. Έγκριση της υπ΄ αρ. 310/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13806), να προβεί στην σύνταξη και κοινοποίηση Εξώδικης Διαμαρτυρίας και Δήλωσης προς τη Δ.Ε.Η.).
15. Έγκριση της υπ΄ αρ. 313/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (ΑΜ/ΔΣΑ 32279) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ο Τμήμα) κατά την εκδίκαση της από 8/11/2019 με αρ. εισ. ΑΓ14746/2019 και αρ. κλ. ΚΛ25068/2021 αγωγής της Μ. Α. κατά του Δήμου Χαλανδρίου).
16. Έγκριση της υπ΄ αρ. 314/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ο Τμήμα) κατά την εκδίκαση της από 6/5/2019 με αρ. εισ. ΑΓ8041/2019 και αρ. κλ. ΚΛ25037/2021 αγωγής της Π. χήρα του Μ. Μ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου).
17. Έγκριση της υπ΄ αρ. 315/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη με ΑΜ ΔΣΑ 24121 όπως παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά την εκδίκαση της από 24/12/2019 με ΓΑΚ 8397/2019 και ΕΑΚ 108/2019 αγωγής της Α. Μ. Τ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου).
18. Έγκριση της υπ΄ αρ. 316/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13806), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 25/2/2022 με ΓΑΚ 16219/2022 και ΕΑΚ 1925/2022 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά μέτρα) της ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά της από 18/2/2022 και με αρ. πρωτ. 5780/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής»).
19. Έγκριση της υπ΄ αρ. 317/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 37275, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 28ο) κατά την εκδίκαση της από 1/11/2019 με αρ. κλ. ΚΛ24638/2021 και αρ. εισ. ΑΓ14503/2019 αγωγής του Γ. Γ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου).
20. Έγκριση της υπ΄ αρ. 318/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (ΑΜ/ΔΣΑ 32279) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ο Τμήμα) κατά την εκδίκαση της από 8/11/2019 με αρ. εισ. ΑΓ14746/2019 και αρ. κλ. ΚΛ25068/2021 αγωγής της Μ. Α. κατά του Δήμου Χαλανδρίου).
21. Έγκριση της υπ΄ αρ. 319/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13806) να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 8/4/2022 με αρ. εισ. ΑΝ260/2022 αίτησης προσωρινής διαταγής της Δήμητρα Κουρή και Αγγελική Κουρή ΟΕ κατά του Δήμου Χαλανδρίου).
22. Έγκριση της υπ΄ αρ. 322/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13806) να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής της Δήμητρα Κουρή και Αγγελική Κουρή ΟΕ κατά της από 8/4/2022 και με αρ. πρωτ. 11901/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής»).
23. Έγκριση της υπ΄ αρ. 324/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), να συνεπικουρήσει την υπηρεσία στη σύνταξη απόψεων επί της αναστολής εκτέλεσης – προσωρινών μέτρων επί της με αριθμό κατάθεσης ΕΑΔΗΣΥ 510/8.4.2022 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της με αρ. πρωτ. 9824/23.3.2022 διακήρυξης του Δήμου Χαλανδρίου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURAL HIDRANT URBAN INNOVATIVE ACTIONS»).
24. Έγκριση της υπ΄ αρ. 325/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Πατρών κ. Τιμολέων Γριμάνη του Διονυσίου (ΑΜ/ΔΣΠ 1414), κάτοικο Πατρών, να καταθέσει και υπογράψει αίτηση για χορήγηση εισαγγελικής παραγγελίας προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών προκειμένου να λάβει αντίγραφα των με αριθμούς Ν10/2021 και Α127/2021 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (3ο Τμήμα)).
25. Έγκριση της υπ΄ αρ. 332/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Ευγενία Κακούρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Βασιλέως Γεωργίου Β’ 2, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11600, να προβεί στη σύνταξη απόψεων επί της με αριθμό πρωτ. 25979/2022 προσφυγής του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας).
26. Έγκριση της υπ΄ αρ. 333/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), να προβεί στη σύνταξη και κοινοποίηση Εξώδικης όχλησης προς τους προμηθευτές ενέργειας).

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση