Title Image

22η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 12η Μαϊου 2022

22η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 12η Μαϊου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 06/05/2022
Α.Π.: 15254

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, τη 12η Μαϊου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2022.
 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Μαρτίου 2022.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Α).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Β).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης   για   τις   ανάγκες   του   προγράμματος   UIA05-255  CulturalH.ID.RA.N.T.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 20.6265.02 «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» για ποσό 6.720,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την «Συντήρηση και Επισκευή Ρομποτικού Κάδου».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευές στο ταρτάν του στίβου».
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την πληρωμή διοδίων της Αττικής Οδού – στον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Χαλανδρίου στην τράπεζα EurobankErgasias ΑΕ με υπόλογο ποσού τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης κ. Χρυσούλη Μάριο.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση δαπανών μετακίνησης και συμμέτοχης τριών (3) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο 17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης με θέμα: «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Τάσεις στο Πλαίσιο της Προσχολικής Αγωγής».
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των αιρετών και υπαλλήλων στο KickOffMeeting που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος PowerSavingCheckgoesCitizens, στη Γερμανία από 16.5.2022 έως και 19.5.2022.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την τοποθέτηση δύο νέων παροχών ΕΥΔΑΠ.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων  οφειλών  από  τους  υπ’  αρ.  1967,  1968,  1974,    1975/2022 χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Έγκριση πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, που αφορά τις Ομάδες 5: «Προμήθεια μιας (1) μεταχειρισμένης υδροφόρας χωρητικότητας 6 κ.μ.» και 6: «Προμήθεια μιας (1) υδροφόρας χωρητικότητας 500 λίτρων», της Α.Μ. 24/2021, προϋπολογισμού 135.000,00€.
 1. Συγκρότηση της «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο με τίτλο ‘ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ’, Α.Μ. 11/2022, προϋπ.:  600.000,00 € με Φ.Π.Α.».
 1. Έγκριση των  όρων  δημοπρασίας  για  την  επιλογή  Αναδόχου  κατασκευής  του έργου: «ΕΡΓΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2022» Α.Μ. 10/2022, προυπ.: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
 1. Έγκριση του σχεδίου σύναψης όρων και 2ης Τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και των όρων αυτής για τo έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».
 1. Έγκριση και παραλαβή και των υπολοίπων μελετών καθώς και των Τευχών Δημοπράτησης σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής  Α.Ε.

– Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δήμου Χαλανδρίου για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

 1. Παράταση της υπ’ αρ. 5210/15-02-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV010056939) με τίτλο «Άρση επικινδυνότητας δέντρων του Δήμου Χαλανδρίου μετά την κακοκαιρία Ελπίδα».
 1. Έγκριση παράτασης σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Δημιουργία Φωτορεαλιστικών Απεικονίσεων» ΑΜ 148/2021 ποσού 8.680,00€ με ΦΠΑ.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ» Α.Μ.10/2020.
 1. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΑΜ 08/2019 αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 16/3/2022 με ΓΑΚ 22050/2022 και ΕΑΚ 2602/2022 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά) των Χ.Ε. και Φ.Ν. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (εργατικά).
 1. Παροχή εντολής στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (με ΑΜΔΣΑ 13806) να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 24/3/2022 με ΓΑΚ 25334/2022 και ΕΑΚ 2998/2022 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά) της ΑΙΓΕΥΣ ΑΕ κατά της από 17/3/2022 και με αρ. πρωτ. 9080/2022 Απόφασης Δημάρχου με θέμα «Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (27ο Τμήμα – Μονομελές) κατά την εκδίκαση της από 10/10/2019 με αρ.κλ. ΚΛ15844/2021 και αρ.εισ. ΠΡ13893/2019 προσφυγής της ΣΧΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ AMERICANCOMMUNITYSCHOOLSOFATHENS (ACS) κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 προκειμένου να προβεί στις νομικές ενέργειες προς Καταχώριση της Διορθωτικής Πράξης 2 Α5 /2021 της 2/1994 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΑΤΗΜΑ Ι του Δήμου Χαλανδρίου, μετά τη με αρ. πρωτ: 209661/11-03-2022 Απόφαση Κύρωσης της Περιφέρειας Αττικής.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 11600, προκειμένου να προβεί σε έλεγχο τίτλων για την ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 051471104044, και για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την αντίκρουση της από 18/02/2022 με ΓΑΚ 15769/2022 και ΕΑΚ 169/2022 κλήσης των Α. Μ. και Δ. Μ. με την οποία επαναφέρουν προς συζήτηση την από 20/06/2019 αγωγή τους (ΓΑΚ 55731/2019) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Χαλανδρίου (διόρθωση αρχικών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου).

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ