Title Image

24η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 26η Μαϊου 2022

24η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 26η Μαϊου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 20/05/2022
Α.Π.: 17416

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 26η Μαϊου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης  για  την  πραγματοποίηση  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  του  Α’ μέρους στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 2022.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την πραγματοποίηση μουσικού φεστιβάλ κουκλοθεάτρου, παράστασης Καραγκιόζη και συναυλιών, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης του Φεστιβάλ Ρεματιάς σε γειτονιές και πλατείες του Χαλανδρίου, όλες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για τη δαπάνη (παροχή υπηρεσιών), με τίτλο: «Καταβολή συγγενικών δικαιωμάτων στον οργανισμό GEA για τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής».
 1. Εξειδίκευση πιστώσεων για ενημερωτικές καταχωρίσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος μας και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για τη βιβλιοδεσία καταλόγου έκθεσης εικαστικών τεχνών.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου με την επωνυμία Α.Ο.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία Ένωση Αρκάδων Χαλανδρίου, για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα (Α).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα (Β).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ’ αριθ. 1968, 1967, 1975/2022, 1971,1970,1974, χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ’ αριθ. 1968, 1975, 1971/2022, 1970,1974,1967, χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ’ αριθ. 1969, 1972, 1973/2022, 1978,1977,1976, χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων  οφειλών  από  τους  υπ’  αριθ.  1975,  1967,  1974, 1968/2022, χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ’ αριθ. 1975, 1967, 1974, 1968/2022, χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Συγκρότηση της ‘‘Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο με τίτλο «ΕΡΓΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2022», Α.Μ. 10/2022, προϋπ. 000.000,00 € με Φ.Π.Α.’’.
 2. Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Χαλανδρίου, για την περίοδο 2022.
 1. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγηση Προσφορών, για   την   ανάδειξη   προσωρινού   αναδόχου   κατασκευής   του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» Α.Μ. 3/2022.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 να προβεί σε έλεγχο τίτλων κα σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 13539/19-4-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου (αίτημα άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί ακινήτου Κ.Χ. 788).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 445/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 10/5/2022 με ΓΑΚ 43218/2022 και ΕΑΚ 4655/2022 μη αυτοτελής αίτησης προσωρινής διαταγής των Χ. Α., Τ. Ν. και Λ. Ν.).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 446/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Ευγενία Κακούρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Βασιλέως Γεωργίου Β’ 2, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11600, να συντάξει σχέδιο παράτασης του προσυμφώνου και να επιμεληθεί της υπογραφής του σχετικού συμβολαίου με την Τράπεζα της Ελλάδος).

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση