Title Image

28η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 16η Ιουνίου 2022

28η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 16η Ιουνίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 10/06/2022
Α.Π.: 20544

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

28η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, τη 16η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2022.

2. Αποδοχή της απόφασης του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης της πρότασης του Δήμου Χαλανδρίου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» της Πρόσκλησης της Δράσης «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

3. Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα φιλοξενίας στο πλαίσιο του προγράμματος UIA.

4. Εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία συνεργάτη και παράθεση γευμάτων λόγω της ολοκλήρωσης του προγράμματος Proceed.

5. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Α).

6. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Β).

7. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα (Α).

8. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα (Β).

9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αριθ. 466/2016 αρχικό χρηματικό κατάλογο, ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2022 με τον υπ’ αριθ. 471/2022.

10. Απόδοση εξόδων για τη συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στο θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Bravo Sustainability Dialogue & Awards.

11. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 59/2022 μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 40.990,00 € (υπηρεσία άνευ ΦΠΑ).

12. Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση αποτελέσματος (οριστικός ανάδοχος) του διαγωνισμού με αντικείμενο: «Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για την προστασία από πυρκαγιά 2022 και υπηρεσία προστασίας του τοπίου της Ρεματιάς Χαλανδρίου σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη» Α.Μ. 17/2022.

13. Ματαίωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό» προϋπολογισμού 66.740,63 € (συμπ/νου ΦΠΑ 13%) Α.Μ. 102/2021.

14. Συγκρότηση της ‘‘Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2022», Α.Μ. 12/2022, προϋπ. 2.000.000 € με Φ.Π.Α.’’.

15. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ» Α.Μ. 11/2022.

16. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 2021» Α.Μ. 20/2021.

17. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του 16ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προς απόκρουση της από 29-06-2020 και με Αρ. Εισ.: ΠΡ3367/30 – 6-2020 προσφυγής των «TEOFERT S.A.», «NOVAL PROPERTY», και «ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του Δήμου Χαλανδρίου.

18. Παροχή εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (με ΑΜΔΣΑ 13806), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 25/10/2021 με ΓΑΚ 83479/2021 και ΕΑΚ 9018/2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Μ. Μ. κλπ. (σύνολο 20) κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι ΟΑΕΔ).

19. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (ΑΜ ΔΣΑ 13806), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου, ως πολιτικώς ενάγων, στην ποινική δίκη (έφεση κατά υπ’ αριθ. 2439/2019 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων) ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με κατηγορούμενους τους Ε. Λ., Γ. Κ. και Ε. Χ..

20. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, Α. Χαλκιά 17, Χαλάνδρι, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 8/3/2022 με ΓΑΚ 19219/2022 και ΕΑΚ 1949/2022 αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας της Μ. συζ. Ν. Ε. και του Λ. Π. κατά του Δήμου Χαλανδρίου.

21. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 10/5/2022 με ΓΑΚ 43216/2022 και ΕΑΚ 4655/2022 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά) των Χ. Α., Τ. Ν. και Λ. Ν. (εργατικά συμβασιούχοι).

22. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 4/2/2022 με ΓΑΚ 13867/2022 και ΕΑΚ 1660/2020 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά) της Β. Σ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (εργατικά συμβασιούχοι).

23. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Πρωτέως, αρ. 9, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 37275, για γνωμοδότηση επί δυνατότητας εξώδικου συμβιβασμού κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 19358/2022 εγγράφου του Τμήματος Ανάπλασης Πρασίνου (φθορές σε Ι.Χ.).

24. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει για τη δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 18574/30-5-2022 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Χαλανδρίου (μη καταχωρημένο τιμολόγιο).

25. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει για τη δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 18575/30-5-2022 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Χαλανδρίου (μη καταχωρημένο τιμολόγιο).

26. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279) προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας) κατά την εκδίκαση της με αρ. κατ. ΑΚ462/18-3-2022 αίτησης ακυρώσεως της εταιρείας με την επωνυμία CICERO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά του Δήμου Χαλανδρίου.

27. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279) προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας) κατά την εκδίκαση της με αρ. κατ. ΑΚ511/29-3-2022 αίτησης ακυρώσεως που άσκησε η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Χαλανδρίου (πρόστιμο για διαφημιστικό πλαίσιο).

28. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279) προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας) κατά την εκδίκαση της με αρ. κατ. ΑΚ665/8-4-2022 αίτησης ακυρώσεως που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΥΡΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ κατά του Δήμου Χαλανδρίου (πρόστιμο για διαφημιστικό πλαίσιο).

29. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279) προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας) κατά την εκδίκαση της με αρ. κατ. ΑΚ401/8-3-2022 αίτησης ακυρώσεως που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία ‘‘Greek Information Security Systems ΙΚΕ’’ κατά του Δήμου Χαλανδρίου (πρόστιμο για διαφημιστικό πλαίσιο).

30. Έγκριση της υπ’ αρ. 562/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), να προβεί σε νομικό έλεγχο και να γνωμοδοτήσει επί σχεδίου σύμβασης ToNoWaste).

31. Έγκριση της υπ’ αρ. 572/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169 να εκπροσωπήσει τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2018, τον Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Απορριμμάτων για το έτος 2018, τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης για το έτος 2018 και τον υπάλληλο Δ. Σ. του Δήμου Χαλανδρίου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης).

32. Έγκριση της υπ’ αρ. 577/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη του Παναγιώτη, με ΑΜ ΔΣΑ 11600, προκειμένου να ασκήσει όλες τις απαραίτητες εξωδικαστικές ενέργειες για την αποβολή των καταληψιών από δημοτική ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 051470339008).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ