Title Image

29η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 23η Ιουνίου 2022

29η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 23η Ιουνίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 10/07/2022
Α.Π.: 21425

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

29η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 23η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Μαΐου 2022.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση της 04.07.2022 στο θέατρο της Ρεματιάς στα πλαίσια του προγράμματος U.I.A..
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποοσού για επιχορήγηση του 3ου Συστήματος Προσκόπων Τούφας Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Πολιτιστικού – Επιστημονικού Συλλόγου Χαλανδρίου «ΑΡΓΩ», για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα (Α).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα (Β).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα (Γ).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ΄ αριθ. 1968, 1970, 1975, 1967, 1971, 1974/2022 χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή  του  60% χρηματικό κατάλογο βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 2336/2021 (2112/2022) χρηματικό κατάλογο
 1. Διαγραφή  του  60% χρηματικό κατάλογο βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 2339/2021 (2120/2022) χρηματικό κατάλογο
 1. Διαγραφή  του  60% χρηματικό κατάλογο βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 2340/2021 (2126/2022) χρηματικό κατάλογο
 1. Διαγραφή  του  60% χρηματικό κατάλογο βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 2341/2021 (2128/2022) χρηματικό κατάλογο
 1. Διαγραφή  του  60% χρηματικό κατάλογο βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 2343/2021 (2109/2022) χρηματικό κατάλογο
 1. Επαναπροκήρυξη και έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο: «Εργασίες απολύμανσης και ψεκασμών μυοκτονίας, εντομοκτονίας κλπ.», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 172/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού 42.806,04 € και κατάρτιση όρων διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Εργασίες απολύμανσης και ψεκασμών μυοκτονίας, εντομοκτονίας κλπ.».
 1. Έγκριση πρακτικού Νο IV της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Κλάδεμα ψηλών δένδρων, φυτοπροστασία, σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου» ΑΜ 90/2021.
 1. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση των μαρμάρων και των μεταλλικών ειδών των τάφων του Δημοτικού Κοιμητηρίου, μετά την αίτηση εκταφής.
 1. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2021», Α.Μ. 20/2021.
 1. Έγκριση του 2ου πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΥΡΙΠΠΙΔΟΥ, ΣΤΡ. Δ. ΡΟΥΜΠΕΣΗ, Σ. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 15/2021, μετά την αξιολόγηση της από 18.05.22 αιτιολόγησης της προσφοράς του μειοδότη PPSSQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε..
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) άνευ μεταβολής της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου ‘‘ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ – ΛΑΚΟΥΒΕΣ 2021’’ Α.Μ. 12/2021.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου  ΑΠΕ) & 1ης  παράτασης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 23/2020.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως συντάξει γνωμοδότηση επί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή αποζημίωσης προς 5 αιτούντες και συγκεκριμένα των κ.κ. Π., Σ., Σ., Ζ. και Μ., για υλικές ζημιές που όπως ισχυρίζονται, προκλήθηκαν στις ιδιοκτησίες τους από την κακοκαιρία ΕΛΠΙΔΑ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ