Title Image

30η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 30η Ιουνίου 2022

30η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 30η Ιουνίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 24/06/2022
Α.Π.: 22423

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 30η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση υπογραφής συμφωνητικού εταίρων για το πρόγραμμα PowerSavingCheckgoesCitizens [Erasmus+].
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για υπηρεσία οργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΑΜ 8/2019.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη τοποθέτησης νέας παροχής ηλεκτροδότησης στο ΧΣ 1164 στο ΠΑΤΗΜΑ Ι.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα.
 1. Απόδοση λογαριασμού  000,00  €   για   την   ανανέωση  των   ηλεκτρονικών καρτών διέλευσης (E-Pass) των οχημάτων του Δήμου για την Αττική Οδό.
 1. Έγκριση α) διενέργειας, β) τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 76/2022 μελέτης και γ) κατάρτισης όρων διακήρυξης, που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την ‘‘Συντήρηση μηχανοστασίων, δεξαμενών και ποιότητας νερού, μετά χημικών νερού, για τα κολυμβητήρια του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας» και του κολυμβητηρίου «Π. Παπαγιαννόπουλος»’’, πολυετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 128.801,16 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
 1. Έγκριση α) διενέργειας, β) τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 67/2022 μελέτης και γ) κατάρτισης όρων διακήρυξης, που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την ‘‘Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου στο συνεργείο του Δήμου’’, πολυετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 74.357,84 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, που αφορά  στην  κατακύρωση  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  με  αντικείμενο την  «Προμήθεια καυσίμων» για την ΟΜΑΔΑ 3 ‘‘Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης’’ της ΑΜ 12/2022, για τις ανάγκες του Δήμου Χαλανδρίου και των Σχολικών Επιτροπών της Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.
 1. Λήψη απόφασης για τη μη δυνατότητα υλοποίησης με ίδια μέσα και έγκριση σκοπιμότητας για την υπηρεσία με τίτλο «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», για τα Δημοτικά Αθλητικά κέντρα «Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης», το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου και το αθλητικό κέντρο επί των οδών Ηρακλείτου, Μίνωος και Κίρκης.
 1. Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURALHIDRANT (URBANINNOVATIVEACTIONS)» Α.Μ. 8/2022.
 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» (Α.Μ. 1/2021) της ΑΝΑΔΟΧΟΥ NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΕ.
 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Εργασίες στήριξης τοιχοποιίας, τμηματική επισκευή οροφής και λήψης μέτρων ασφαλείας στο Σαπωνοποιείο ΖΕΡΒΟΥ Α.Μ. 05/2022» Αναδόχου ΕΜ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Δ.Ε..
 1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός επί αιτημάτων αποζημίωσης για υλικές ζημιές από πτώσεις κλαδιών ή δέντρων κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει για τη δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 21973/22-6-2022 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Χαλανδρίου (μη καταχωρημένο τιμολόγιο).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει για τη δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού επί του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22096/23-6-2022 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Χαλανδρίου (μη καταχωρημένο τιμολόγιο).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Πρωτέως, αρ. 9, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 37275, για γνωμοδότηση επί δυνατότητας εξώδικου συμβιβασμού κατόπιν του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20434/2022 εγγράφου του Τμήματος Έργων (φθορές σε Ι.Χ.).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ