Title Image

31η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 7η Ιουλίου 2022

31η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 7η Ιουλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 01/07/2022
Α.Π.: 23347

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

31η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 7η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Χαλανδρίου έτους 2023.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Β’ Μέρους στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 2022.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση και απόσυρση καθισμάτων για τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2022.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού με σκοπό την κάλυψη των αναγκών προώθησης, γνωστοποίησης και προβολής των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2022, των δράσεων και άλλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος μας το προσεχές χρονικό διάστημα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Κ.Α. 20.6699.01 «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων καθαριότητας» του Ο.Ε. 2022 ποσού 3,035,52 € για την προμήθεια υλικών καθαριότητας.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για την τοποθέτηση νέας παροχής ηλεκτροδότησης στο νέο χώρο στάθμευσης ΧΣ 1164.
 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό Β781/2022 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 346/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στη μετακίνηση και συμμετοχή τριών (3) υπαλλήλων της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής στο 17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.
 1. Έγκριση διενέργειας  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  κάτω  των  ορίων  με   τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 84/2022 μελέτης της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης, συνολικού προϋπολογισμού 211.700,46 €, συμπ/νου ΦΠΑ 6%, 13% & 24% και κατάρτιση όρων διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας».
 1. Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, Αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης αξιοποίησης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής μη επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου ΑΕΚΚ, κλαδεμάτων & ογκωδών απορριμμάτων που περιέχουν και σύμμεικτα απορρίμματα» για τα έτη 2022, 2023, 2024 & 2025 προϋπολογισμού 653.108,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)» Α.Μ. 21/2022.
 1. Έγκριση του 3ου πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 14/2021, μετά την αξιολόγηση της από 17.05.22 αιτιολόγησης της προσφοράς της μειοδότριας ΜΑΡΙΑΣ ΤΖΙΚΑ.
 1. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του  κάτωθι  έργου  και  κατακύρωση  της  σύμβασης  για  το  έργο  με   τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» Α.Μ. 3/2022.
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ με χωρίς μεταβολής της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» Α.Μ. 10/19 και παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» με Α.Μ. 12/2021 με ανάδοχο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ και προϋπ.: 74.400,00 €.
 1. Προσωρινή και οριστική παραλαβή για το έργο «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2019» με Α.Μ. 5/2019 με ανάδοχο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ και προϋπ.: 74.400,00 €.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 24/6/2022 με ΓΑΚ 62332/2022 και ΕΑΚ 7023/2022 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής του Κ. Χ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχος – εργατικά).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Πρωτέως, αρ. 9, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 37275, για γνωμοδότηση επί δυνατότητας εξώδικου συμβιβασμού κατόπιν του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22577/2022 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Χαλανδρίου (μη καταχωρημένα τιμολόγια).
 1. Έγκριση της υπ΄ αρ. 701/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγορική εταιρεία Σωτηρακόπουλος Καρανάσιος με μητρώο 80523 και ειδικότερα στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία Τσανάκα του Κλέανδρου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 38141, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) κατά την εκδίκαση της από 29/6/2022 με ΓΑΚ 64116/2022 και ΕΑΚ 7245/2022 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Α. Ν. κλπ. (σύνολο 10) υπάλληλοι ΙΔΟΧ στην πολιτική προστασία & καθαριότητα κατά του Δήμου Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ΄ αρ. 706/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη του Παναγιώτη, με ΑΜ ΔΣΑ 11600, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 16/6/2022 με ΓΑΚ 58983/2022 και ΕΑΚ 6604/2022 αίτησης προσωρινής διαταγής του Δήμου Χαλανδρίου περί διορισμού δικαστικού συμπαραστάτη και μελών εποπτικού συμβουλίου της κ. Ε. – Α. Χ. του Κ.).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ