Title Image

32η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 14η Ιουλίου 2022

32η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 14η Ιουλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 08/07/2022
Α.Π.: 24477

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

32η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) τη 14η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2022.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Απόδοση λογαριασμού 1.123,28 € για την πληρωμή της δαπάνης για την τοποθέτηση δύο παροχών ΕΥΔΑΠ.
 1. Τροποποίηση της σύνθεσης της ‘‘Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Γεν. Δ/νσης, Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, Δ/νσης ΚΕΠ και αυτοτελών Τμημάτων / Γραφείων, για το έτος 2022’’ και της ‘‘Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, Γεν. Δ/νσης, Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, Δ/νσης ΚΕΠ και αυτοτελών Τμημάτων / Γραφείων, για το έτος 2022’’.
 1. Τροποποίηση της σύνθεσης της ‘‘Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού, για το έτος 2022’’.
 1. Τροποποίηση της σύνθεσης της ‘‘Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2022’’ και της ‘‘Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2022’’.
 1. Τροποποίηση της ‘‘Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», Α.Μ. 14/2021, ΠΡΟΫΠ. 000,00 € με ΦΠΑ’’.
 1. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (RELEASES) 2022» Α.Μ. 27/2022.
 1. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» με Α.Μ. 119/2021.
 1. Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2022» ΑΜ 12/2022.
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ χωρίς μείωση της μεταβολής της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, Α.Μ. 1/2021».
 1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις και λοιπές κατασκευές σε εκπαιδευτικά κτίρια» Α.Μ. 12/2018.
 1. Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου: «Συντηρήσεις και λοιπές κατασκευές σε εκπαιδευτικά κτίρια» Α.Μ. 12/2018.
 1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός για την καταβολή αποζημίωσης υλικών ζημιών στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΟΧ 1206.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στην δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11600, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) κατά την εκδίκαση της από 15/06/2022 με ΓΑΚ 58095/2022 και ΕΑΚ 6507/2022 μη αυτοτελής αίτηση προσωρινής διαταγής των Α. Μ. κλπ. (σύνολο 9) υπάλληλων κοινωφελούς εργασίας κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στην δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11600, προκειμένου να συντάξει εξώδικη διαμαρτυρία με δήλωση.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ ΔΣΑ 23768) να συνεπικουρήσει την υπηρεσία στη σύνταξη σχεδίου απόφασης περί της επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών φορέων ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ, ΤΕΚΑΛ ΑΤΕΕ ΚΑΙ ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURALHIDRANTURBANINNOVATIVEACTIONS» κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 24393/2022 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), να συνεπικουρήσει την υπηρεσία στη σύνταξη απόψεων επί της από 6.7.2022 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά της με αριθμό 524/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΣΤΡ. Δ. ΡΟΥΜΠΕΣΗ, ΣΕΒ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ & ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση