Title Image

33η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 21η Ιουλίου 2022

33η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 21η Ιουλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 15/07/2022
Α.Π.: 25591

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

33η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 21η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με τις διαταξεις του αρ. 78 του Ν.4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Ιουνίου 2022.
 1. Καθορισμός ωρών εργασίας των προς πρόσληψη σχολικών καθαριστριών στα σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου, σχολικού έτους 2022-2023.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης   για   τις   ανάγκες   του   προγράμματος UIA05-255 CulturalH.ID.RA.N.T.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων δημοτών για οικονομικά βοηθήματα (Α).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων δημοτών για οικονομικά βοηθήματα (Β).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων δημοτών για οικονομικά βοηθήματα (Γ).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων δημοτών για οικονομικά βοηθήματα (Δ).
 1. Έκδοση Χ.Ε.Π. για τον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων Β Εξάμηνο 2022.
 1. Απόδοση λογαριασμού ύψους 1.592,16€ για την τοποθέτηση νέας παροχής Ηλεκτροδότησης στο νέο χώρο στάθμευσης ΧΣ1164 στο Πάτημα Ι του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ’ αρ. 1974, 1975, 1968, 1971, 1967, 1970/2022 χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης  οφειλής  από  τον  υπ’  αρ.  1465/χρηματικό  κατάλογο 2022  (προηγ. Χρηματ. κατάλογος 2170/2021), λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Έγκριση ακύρωσης της με αρ. 192/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΥΖ3ΩΗΔ-ΓΓΨ), με αντικείμενο τη «στατική νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων» για τις ανάγκες των Δημοτικών Αθλητικών κέντρων «Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης» καθώς και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου του Δήμου Χαλανδρίου: Α) κατά το μέρος που εμφιλοχώρησε το λάθος ως προς το ποσό αναπροσαρμογής μηνιαίου τιμήματος το οποίο προκύπτει από την αύξηση του εργατικού κόστους της με αρ. πρωτ. 17254/01-06-2021 σύμβασης, σύμφωνα με την αρ. 107675 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 6263/27-12-2021, τεύχος Β΄) και τις διατάξεις του Ν. 3863/2010, ΦΕΚ 115/15.07.2010, τεύχος Α΄ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Β) κατά το μέρος που εμφιλοχώρησε το λάθος ως προς το συνολικό ποσό ενίσχυσης στον Κ.Α.Ε. 15.6278 και Γ) κατά το μέρος που εμφιλοχώρησε το λάθος ως προς την αύξηση του ποσού της με αρ.633/757901-2/Β΄/21-05-2021 εγγυητικής καλής εκτέλεσης».
 1. Παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης «Παροχή φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών σε ωφελούμενους του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου – Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποποίηση της πράξης ένταξης Α.Π. 3852/23-12- 2019 «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Χαλανδρίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020» με Α.Μ. 78/2021.
 1. Έγκριση των αναμορφωμένων τευχών δημοπράτησης σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/70731/2616/7-7-2022 έγγραφο του ΥΠΕΝ περί περικοπής του προϋπολογισμού του Έργου.
 1. Συμμετοχή του Δήμου στη Δράση βελτίωσης οδικής ασφάλειας του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς και παραλαβή μελετών και τευχών δημοπράτησης.
 1. Κτηματογραφήσεις και σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων με τα πρότυπα του Εθνικού Κτηματολογίου», ΑΜ: 4/2021, Προϋπολογισμού: 37.076,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).
 1. Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» ΑΜ 19_21.
 1. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURALHIDRANT (URBANINNOVATIVEACTIONS)» Α.Μ 8/22.
 1. Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού επί αιτημάτων αποζημίωσης για υλικές ζημιές  από  πτώσεις  κλαδιών  ή  δέντρων  κατά  τη  διάρκεια  της   κακοκαιρίας  «Ελπίδα».
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό για μη καταχωρημένο τιμολόγιο με αρ. τιμ. 12/29-10-2021.
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό για μη καταχωρημένο τιμολόγιο με αρ. τιμ. 26/13-12-2021.
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό για μη καταχωρημένο τιμολόγιο με αρ. τιμ. 242/04-10-2021.
 1. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα μετά την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘Έθνος’ του Δήμου Χαλανδρίου της ιδιοκτησίας με ΚΑ 0471001 στο Ο.Τ. 823.
 1. Εξώδικος συμβιβασμός για την καταβολή αποζημίωσης από την 1/2003 Πράξη Εφαρμογής, όπως διορθώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 180460/03-03-2016 Απόφαση Κύρωσης της 1 Β 1/2015 Διορθωτική Πράξη της Περιφέρειας Αττικής, στην Π.Ε. 15 περιοχή Πάτημα (10 Ο.Τ.) του Δήμου Χαλανδρίου στο Ο.Τ. 1108 στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0104039 και συμψηφισμός των εισφορών σε χρήμα από την καταβολή της αποζημίωσης.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών, κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για σύνταξη γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη έμπραγματης αγωγής κυριότητας του Δήμου Χαλανδρίου για το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 051471648013 /0/0, επιφανείας τ.μ. (679,0) στο Πάτημα Ι του Δήμου Χαλανδρίου στο Ο.Τ. 1233.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να συνεπικουρήσει την αρμόδια υπάλληλο του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου κατά την εξέταση της ως μάρτυρα ενώπιον της Πταισματοδίκης Χαλανδρίου.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 737/2022 Απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), να προβεί σε νομικό έλεγχο και να γνωμοδοτήσει επί της διαδικασίας διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 14/2021).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση