Title Image

34η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 28η Ιουλίου 2022

34η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 28η Ιουλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 22/07/2022
Α.Π.: 26599

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

34η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 28η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης για συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022 – 2023, πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»».
 1. Προγραμματισμός – αίτημα πρόσληψης για Π.Α.γ.Ο. – Ε.Α.γ.Ο. περιόδου 2022 – 2023.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για την Α΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για την κάλυψη αναγκών των σχολείων του Δήμου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για την Β΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για την κάλυψη αναγκών των σχολείων του Δήμου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την κατανομή επιχορήγησης, συνολικού ποσού 549,17 ευρώ, στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου, για την κάλυψη διεξαγωγής εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για πολιτογράφηση.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την παραγωγή – προμήθεια έντυπων ενημερωτικών υλικών, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων – δράσεων του Δήμου μας.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα.
 1. Έγκριση μετακίνησης, δαπανών και εξειδίκευση πίστωσης, για τη μετακίνηση αιρετού στην Ουγγαρία για τη συμμετοχή του στο Συνέδριο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ROMA Health Care II, από 15.8.2022 έως 18.8.2022.
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό Β 747/13-5-2022 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 347/2022 ΑΔΑ: 9Ω5ΔΩΗΔ-ΠΗΞ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 4.470,00 € και ορισμό υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής αιρετών και υπαλλήλων, για τη συμμετοχή τους στο Kick Off Meeting που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Power Saving Check goes Citizens, στο Plauen της Γερμανίας.
 1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο «Προμήθεια κολωνακίων», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 47/2022 μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με θέμα «Προμήθεια κολωνακίων» προϋπολογισμού 39.991,48 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Έγκριση πρακτικού Νο2 της επιτροπής διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την «προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 και πέντε (5) μηχανημάτων έργου» για την ΟΜΑΔΑ 5: «προμήθεια μίας (1) μεταχειρισμένης υδροφόρας χωρητικότητας 6 κ.μ.» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 1. Κήρυξη άγονης της δημοπρασίας για την εκποίηση των μαρμάρων και των μεταλλικών ειδών των τάφων του Δημοτικού Κοιμητηρίου, μετά την αίτηση εκταφής.
 1. Σύναψη συνεργασίας με την εταιρεία ‘‘RECYCOM’’ για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στον Δήμο Χαλανδρίου.
 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και Προσαρμογή των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Κεντρικής Πλατείας του Αγίου Νικολάου» Α.Μ. 9/2021.
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό για μη καταχωρημένο τιμολόγιο με αρ. τιμ. 377/30-12-2020.

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση