Title Image

37η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 18η Αυγούστου 2022

37η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 18η Αυγούστου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 12/08/2022
Α.Π.: 29108

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

37η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 18η Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου με την επωνυμία Α.Ο. ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ.
  1. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου με την επωνυμία Προμηθέας Χαλανδρίου.
  1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα.
  1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό ΑΑΥ: 1254 Αρ. Πρωτ.: 22090/23-6-2022 ΑΔΑ: Ψ6ΤΙΩΗΔ-ΙΟΧ με ποσό 1.389,08 € σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 501/2022 (ΑΔΑ: ΨΕΠΦΩΗΔ-ΜΙΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 1.389,08 € και ορισμό υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου Εξυπηρέτησης Πολιτών & Αθλητισμού κ. Χάρη Μαυρουδή στην Ισπανία (Μάλαγα) για να παραβρεθεί στη διεξαγωγή του 11ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος FIMBA, που πραγματοποιείται από 24.06.2022 έως 03.07.2022.
  1. Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, Αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Εργασίες απολύμανσης και ψεκασμών, μυοκτονίας – εντομοκτονίας κλπ.» ΟΜΑΔΕΣ Α-Β, Α.Μ. 172/2021.
  1. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 17254/01-06-2021 σύμβασης με αντικείμενο την στατική νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των Δημοτικών Αθλητικών κέντρων «Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης» καθώς και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου του Δήμου Χαλανδρίου, λόγω δεύτερης αναπροσαρμογής μηνιαίου τιμήματος που προκύπτει από την αύξηση του εργατικού κόστους το οποίο έχει αναδρομική ισχύ από 01/05/2022 σύμφωνα με την αρ. οικ. ΥΑ 38866/2022 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2030/21-4-2022, τεύχος Β’) και τις διατάξεις του Ν. 3863/2010, ΦΕΚ 115/15.07.2010, τεύχος Α’ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  1. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τ.Α.Π.Ε.) του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ» Α.Μ. 11/2020.
  1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ‘‘ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ’’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ» Α.Μ. 02/2020.
  1. Έγκριση της υπ΄ αρ. 865/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), να συνεπικουρήσει την υπηρεσία στη σύνταξη απόψεων επί της με αριθμό κατάθεσης ΕΑΔΗΣΥ 1055/28.7.2022 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «BRINX Α.Ε.» κατά της με αρ. πρωτ. 24308/8.7.2022 διακήρυξης του Δήμου Χαλανδρίου).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση