Title Image

45η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 5η Οκτωβρίου 2022

45η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 5η Οκτωβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 30/09/2022
Α.Π.: 34503

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

45η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 6η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2022 του Δήμου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης, για τη λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης, για τη λειτουργία προγράμματος συναισθηματικής αγωγής και πρόληψης της ψυχικής υγείας.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την υπηρεσία – προμήθεια ειδών τροφοδοσίας «catering», για τις εκδηλώσεις – συναντήσεις, ημερίδες των Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς και για τα γλυκίσματα που θα προσφερθούν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, στους τοπικούς Φορείς και Συλλόγους της πόλης, ως ένδειξη φιλοξενίας και ευχαριστίας.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα (Α).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα (Β).
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου, για τη συμμετοχή υπαλλήλων στο Εξειδικευμένο Σεμινάριο – Workshop της ΠΕΕΓΕΠ με θέμα: “Εκτίμηση κατάστασης και Διαχείριση Αστικών Δένδρων”.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου, για τη συμμετοχή υπαλλήλων στο σεμινάριο με θέμα “Εκπαίδευση Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων”, για την ένταξη στο Μητρώο Συμβούλων του ΕΟΠΠΕΠ.
 1. Aποδοχή δωρεάς 30 φωτογραφιών από το ΑΤΗΕNS PHOTO WORLD.
 1. Απόδοση λογαριασμού 2.767,84€ για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης από 11.09.2022 έως 14.09.2022, στο Μπιλμπάο της Ισπανίας του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διαχείρισης Απορριμμάτων κ. Κ. Γερολυμάτου και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γ. Λυμπεράτου, για τη συμμετοχή τους στη συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο του προγράμματος  ”Horizon 2020 FoodRus“.
 1. Απόδοση λογαριασμού και άρση υπολόγου ανανέωσης συνδρομής πιστοποιητικών SSL και τομέα halandriwifi.gr.
 1. Συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής για την υποομάδα “Προμήθεια καυσίμων για τη θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Αθλητικές εγκαταστάσεις, «Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο» του Δήμου)”, της μελέτης με Α.Μ. 12/2022.
 1. Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για τον Διαγωνισμό με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/16) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» AM 19/2022.
 1. Έγκριση του 4ου πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για τον έλεγχο Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για τον Διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 14/2021.
 1. Έγκριση του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου».
 1. Έγκριση πρακτικού (Νο3) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου στο Συνεργείο του Δήμου”.
 1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός επί αιτήματος αποζημίωσης του κ. Ι.Κ για υλικές ζημιές που υπέστη το όχημά του από πτώση δέντρου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως γνωμοδοτήσει επί υποβληθέντoς αιτήματος (αρ. 27374/28-7-2022) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, για «Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για την αποζημίωση λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με ΚΑ 0470011 στο Ο.Τ. 820 & Ο.Τ. 821, μετά την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘Έθνος’ του Δήμου Χαλανδρίου».
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως γνωμοδοτήσει επί υποβληθέντoς αιτήματος (αρ. 28200/4-8-2022) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου  Χαλανδρίου,  για  εξώδικο      (ή  μη)   συμβιβασμό  για προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σύμφωνα με την Ε7/2021 Δ.Π. της υπ’ αρ. 29600/15-04-2019 Απόφαση Κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής στην Πολ. Ενότητα 16, της περιοχής Έθνος και συμψηφισμός των εισφορών τους σε χρήμα από την καταβολή της αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0474009 στο Ο.Τ.824.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως γνωμοδοτήσει επί υποβληθέντoς αιτήματος (αρ. 32836/23-9-2022) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου  Χαλανδρίου,  για  εξώδικο      (ή  μη)   συμβιβασμό  για προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σύμφωνα με την αρ. 29600/15- 04-2019 Απόφαση Κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής στην Πολ. Ενότητα 16, της περιοχής Έθνος και συμψηφισμό της εισφοράς σε χρήμα για ιδιοκτησία  στο Ο.Τ. 825.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών, κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία Εργατικά – Περιουσιακές διαφορές) κατά την εκδίκαση της από 28/6/2019 με ΓΑΚ 56970/2019 και ΕΑΚ 1424/2019 αγωγής των κ.κ. Μ.Ε., Π.Μ., Δ.Α. και Κ.Δ. κατά του Δήμου (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (με ΑΜΔΣΑ 13806) για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του 8ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 10/12/2021 με αρ. εισ. ΕΦ3453/2021 με αρ.κλ. ΚΛ3651/2022 έφεσης της ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΑ Μον. ΕΠΕ κατά του Δήμου Χαλανδρίου για την εξαφάνιση της υπ’ αρ. 9354/2021 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (προσφυγή κατά χρηματικού καταλόγου για δημοτικά τέλη).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169), για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 1/6/2021 με ΓΑΚ 40339/2021 και ΕΑΚ 1079/2021 Αγωγής του Γ. Κ. συμβασιούχου Τεχνίτη Ξυλουργού (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία-Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αρ. πρωτ. 28264/4-8-2022 εγγράφου του Τμήματος Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών δόμησης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία-Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει επί του από 25/8/22 ερωτήματος της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του ΚΕΠ του Δήμου Χαλανδρίου (γνήσιο υπογραφής υπηκόων τρίτων χωρών).
 1. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜΔΣΑ 23768) για τη διενέργεια της διαδικασίας παρακατάθεσης του υπολοίπου της αποζημίωσης για απαλλοτρίωση δυνάμει της με αριθμό 5262/2019 απόφασης του Εφετείου Αθηνών αντί των λοιπών.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768) για σύνταξη εξώδικης δήλωσης προς την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ Κ.ΛΟΥΚΗ Ο.Ε. σχετικά με την επικείμενη συντέλεση απαλλοτρίωσης ακινήτου ευρισκομένου επί των οδών Κόδρου, Εθνικής Αντιστάσεως και Κωστή Παλαμά στο Χαλάνδρι.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768), όπως συντάξει γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 7930/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο Τριμελές) με την οποία απορρίφθηκε η από 8.2.2016 αίτηση ακύρωσης με ΓΑΚ 179/8.2.2016 του Δήμου Χαλανδρίου κατά της με αριθμό 386/27.11.2015 απόφασης του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του ΙΓ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής διαδικασίας) κατά τη συζήτηση της από 9.9.2022 με αρ. κατ. 1488/2022 αίτηση ακύρωσης της ένωσης οικονομικών φορέων «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. – ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη-Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως συνεπικουρήσει το Τμήμα Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου στη σύνταξη απόψεων για τέσσερις προσφυγές κατά της υπ’ αρ. 616/2022 ΑΟΕ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 34252/2022 αίτημα της Υπηρεσίας.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη-Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 8/3/2022 με αρ. κατ. ΑΚ400/2022 αίτησης ακύρωσης της κ. Ε.Φ. κατά του Δ. Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη-Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 28/3/2022 με αρ. κατ. ΑΚ503/2022 αίτησης ακύρωσης της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ–ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη-Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 8/4/2022 με αρ.κατ. ΑΚ663/2022 αίτησης ακύρωσης της εταιρείας ΚΟΝΕΞ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΕ κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη-Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Τριμελούς Εφετείου κατά τη συζήτηση της από 12/4/2022 με αρ. κατ. ΑΚ692/2022 αίτησης ακύρωσης της εταιρείας ΙΝΕΤ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δ. Χαλανδρίου.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 1063/2022 Απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου κατά την εκδίκαση της από 29/9/2022 με ΓΑΚ 5536/2022 και ΕΑΚ 110/2022 μη αυτοτελής αίτηση προσωρινής διαταγής των κ.κ. Α.Γ., Χ.Γ., Δ.Σ., Μ.Ν. και Ε.Ρ. κατοίκων πολυκατοικίας επί της οδού Μπιζανίου 21 κατά του Δήμου Χαλανδρίου.).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ