Title Image

51η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 3η Νοεμβρίου 2022

51η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 3η Νοεμβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 27/10/2022
Α.Π.: 38921

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

51η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 3η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την ενοικίαση αίθουσας ειδικών προδιαγραφών, για την πραγματοποίηση συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου μας, στις 10 Δεκεμβρίου 2022.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή δαπάνης για την τοποθέτηση μίας (1) νέας παροχής ΕΥΔΑΠ, για την άρδευση παρτεριών της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου.
 1. Έγκριση μετακίνησης και εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την κάλυψη δαπανών (εισιτήριο ΚΤΕΛ, διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης) αιρετών, για τη συμμετοχή τους στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ.
 1. Έγκριση μετακίνησης και εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την κάλυψη δαπανών (εισιτήριο ΚΤΕΛ, διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης) της Γενικής Γραμματέως & των Ειδικών Συμβούλων – Συνεργατών του Δημάρχου, για τη συμμετοχή τους στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων δημοτών για οικονομικά βοηθήματα.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ΄ αριθ. 2276/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2022 από τον υπ΄ αριθ. 1963/2022 λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τον υπ΄ αριθ. 2276/2021 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2022 από τον υπ΄ αριθ. 1936/2022 και χρέωση στους πραγματικούς οφειλέτες.
 1. Τροποποίηση της σύνθεσης της ‘‘Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών 1ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (Ηρώδου Αττικού 39), για το έτος 2022’’ και της ‘‘Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών 1ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (Ηρώδου Αττικού 39), για το έτος 2022’’.
 1. Έγκριση των όρων δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ Κ.Χ. 1126 ΚΑΙ 1228 ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι» Α.Μ. 9/2022, προϋπ.: 1.046.000,00 € (με Φ.Π.Α.) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
 1. Παροχή εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (ΑΜ ΔΣΑ 13806), για λήψη αντιγράφων δικογραφίας και σύνταξη και κατάθεση εξηγήσεων στο Πταισματοδικείο Αθηνών εκπροσωπώντας τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Χαλανδρίου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
 1. Παροχή εντολής στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη του Παναγιώτη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, με ΑΜ ΔΣΑ 11600, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις νομικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση των υπ΄ αριθ. 448493/2022/11060 & 436323-2022/11060 αντίστοιχα, πράξεων επιβολής προστίμου, της Επιθεώρησης Εργασίας (ΠΔΕΕΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΕΕΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) που κοινοποιήθηκαν στον Δήμο Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως συντάξει την απάντηση επί της εξώδικης διαμαρτυρίας του Β. Α. με αρ. πρωτ. 34132/2022, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 37372/18.10.2022 αιτήματος του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Έγκριση της υπ΄ αρ. 1215/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), να συνεπικουρήσει την υπηρεσία στη σύνταξη απόψεων επί: α) με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1430/11.10.2022 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ και β) της με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1428/11.10.2022 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ κατά της με αριθμό 722/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργο οδοστρώσεων 2022»).

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ