Title Image

52η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 10η Νοεμβρίου 2022

52η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 10η Νοεμβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 4/11/2022
Α.Π.: 40101

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

52η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, τη 10η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2022.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αριθ. χρηματικό κατάλογο 1983/2022 λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ’ αριθ. 2474, 2475, 2476, 2477, 2478/2022 χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου, για την ενοικίαση αίθουσας ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου μας, στις 10 Δεκεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 648/2022 ΑΔΑ 6Ε61ΩΗΔ-ΓΦΡ  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 1.710,92 € και ορισμό υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης αιρετού και υπαλλήλου της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, για τη συμμετοχή τους WorkMeeting που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος RomaHealthCareII, στο Κiskunhalas της Ουγγαρίας από 16.8.2022 έως και 18.8.2022.
 1. Συγκρότηση επιτροπών διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2023.
 1. Τροποποίηση της σύνθεσης της ‘‘Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, εργαλείων και υλικών τεχνικής φύσης, για το έτος 2022’’.
 1. Έγκριση των όρων δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 14/2022, προϋπ.: 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
 1. Έγκριση 4ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για τον Διαγωνισμό του έργου με τίτλο: ‘‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURALHIDRANT (URBANINNOVATIVEACTIONS)’’, Α.Μ. 8/2022.
 1. Μετάθεση του χρόνου ισχύος της με Α.Π. 16685/17-05-2022 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» για την ΟΜΑΔΑ Α: «Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίου με ημικυκλική βάση και πλάτη» με Α.Μ.: 82/2021.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 1243/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά την εκδίκαση της από 7/10/2022 με ΓΑΚ 5746/2022 και ΕΑΚ 110/2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής των Α. Γ., Χ. Γ., Δ. Σ., Μ. Ν. και Ε. Ρ. κατοίκων πολυκατοικίας επί της οδού Μπιζανίου 21 κατά του Δήμου Χαλανδρίου).

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ