Title Image

55η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 24η Νοεμβρίου 2022

55η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 24η Νοεμβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 18/11/2022
Α.Π.: 42452

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

55η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 24η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2021.
 1. Έγκριση τιμολογίων παγίας προκαταβολής.
 1. Απόδοση λογαριασμού 20.000,00 € για αγορά ταινιών γραμματοσήμανσης.
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό ΧΕΠ Β 1903/30.11,2021 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 765/2022 ΑΔΑ 63ΗΗΩΗΔ- Ν4Ρ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 710,00 € και ορισμό υπόλογου για την κάλυψη εξόδων για τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο ‘‘Εκπαίδευση Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων’’ από τον Νοέμβριο 2022 έως τον Απρίλιο 2023.
 1. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» με Α.Μ. 33/2022.
 1. Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση αποτελέσματος (οριστικός ανάδοχος) του διαγωνισμού με αντικείμενο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» Α.Μ. 84/2022 συνολικής εκτιμώμενης αξίας 211.700,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%, 13% & 24% (καθαρό ποσό 175.047,86 €).
 1. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του κάτωθι έργου και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  –  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  2022»  Α.Μ. 12/2022.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 2021» (Α.Μ. 10/2021).
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων 2022» Α.Μ. 04/2022.
 1. Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για τον εξωτερικό χώρο των παιδικών σταθμών σύμφωνα με το Π.Δ.99/2017» Α.Μ. 121/2021 ποσού 240.688,96 € με ΦΠΑ 24%.
 1. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για την αποζημίωση λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0470011 στο Ο.Τ. 820 & Ο.Τ. 821, μετά την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘Έθνος’ του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός ιδιοκτητών και προσδιορισμός αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σύμφωνα με την Ε7/2021 Δ.Π. της υπ’ αρ. 29600/15-04- 2019 Απόφασης Κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής στην Πολ. Ενότητα 16, της περιοχής Έθνος και συμψηφισμός των εισφορών τους σε χρήμα από την καταβολή της αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0474009 στο Ο.Τ. 824.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 1292/2022 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του ΙΔ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής διαδικασίας) κατά τη συζήτηση της από 4.10.2022 με αρ. κατ. ΑΚ1668/2022 αίτησης ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «BRINX (ΜΠΡΙΝΞ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά του Δήμου Χαλανδρίου).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ