Title Image

62η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 22α Δεκεμβρίου 2022

62η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 22α Δεκεμβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 16/12/2022
Α.Π.: 46954

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

62η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 22α Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την απόδοση επιχορήγησης του ΥΠΕΣ, συνολικού ποσού 199,64 ευρώ, στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου, για την κάλυψη διεξαγωγής εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για πολιτογράφηση και επιστροφή αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου, ποσού 20,34 €.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Α).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Β).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αριθμ. 2772/2022 χρηματικό κατάλογο λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Απόδοση λογαριασμού 63,12 € για την πληρωμή της δαπάνης έρευνας για την τοποθέτηση νέας υδροπαροχής ΕΥΔΑΠ για την άρδευση παρτεριών επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.
 1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο την «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ», της Α.Μ. 158/2022, προϋπολογισμού 293,000€ με Φ.Π.Α. 24%, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 158/2022 μελέτης, προϋπολογισμού 293.000€ με Φ.Π.Α. 24% και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο την «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ», της Α.Μ. 158/2022, προϋπολογισμού 293.000€ με Φ.Π.Α. 24% πολυετούς δαπάνης.
 1. Έγκριση α) διενέργειας, β) τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 170/2022 μελέτης και γ) κατάρτιση όρων διακήρυξης, που αφορά τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την «προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο diesel κίνησης 430,000lt και βενζίνης αμόλυβδης 32.370lt) πολυετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 865.867,96€ (συμπ/νου ΦΠΑ), για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου».
 1. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» με Α.Μ. 33/2022.
 1. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΧ 1126 ΚΑΙ ΚΧ 1228 ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 9/2022, προϋπ.: 1.046.000,00 € (με Φ.Π.Α.) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
 1. Έγκριση και οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης στα πλαίσια της σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Α.Μ. 3/2022 ποσού 37.200,00 € με ΦΠΑ.
 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Κ.Χ. ΑΜ 1/2022.
 1. Έγκριση 3ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1170 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 2/2016.
 1. Λήψη απόφασης για τη μη δυνατότητα υλοποίησης με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό που υπηρετεί στην οργανική μονάδα του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου και για την έγκριση της σκοπιμότητας της υπηρεσίας με τίτλο: «Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου».
 1. Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού επί αιτημάτων αποζημίωσης για υλικές ζημιές από πτώσεις κλαδιών ή δέντρων κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
 1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αγωγής αναγνώρισης κυριότητας του Δήμου Χαλανδρίου και διόρθωσης πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό γραφείο Χαλανδρίου του ακινήτου που βρίσκεται παραπλεύρως του αθλητικού κέντρου «ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΚΙΖΑΣ» του Δήμου Χαλανδρίου και εμφαίνεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως μέρος μεγαλύτερης ειδικής έκτασης με ΚΑΕΚ 05147ΕΚ00018, που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη (ΑΜ 11600 ΔΣΑ) προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των ενδεικνυομένων νομικών ενεργειών κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 45999/12-12-2022 αιτήματος της Αντιδημάρχου Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Συλλόγου Γονέων του 12ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου για διεκδίκηση ακινήτου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768), για σύνταξη σχεδίου πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Κ. ΛΟΥΚΗ Ο.Ε. καθώς και κάθε τρίτου που τυχόν έχει δικαιώματα από απαλλοτριωθέν ακίνητο ευρισκομένου επί των οδών Κόδρου και Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι στο ΟΤ 325.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Πρωτέως, αρ. 9, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275 όπως συντάξει πρακτικό συμβιβασμού και παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου για την επικύρωση του πρακτικού συμβιβασμού (αποπληρωμή μη καταχωρημένων τιμολογίων προμηθευτή «Σ. Ζ. του Ε.»).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 36309/2022 εγγράφου του Τμήματος Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 41108/2022 εγγράφου του Τμήματος Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ