Title Image

8η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 16η Φεβρουαρίου 2023

8η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 16η Φεβρουαρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 10/02/2023
Α.Π.: 5400

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

8η 8ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, τη 16η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με  τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την κατανομή της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου ποσού 178.277,18 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων (Α’ κατανομή έτους 2023).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για ενημερωτικές καταχωρίσεις των προσεχών δράσεων – εκδηλώσεων του Δήμου μας.
 1. Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης με τίτλο: «Υπηρεσίες επικοινωνιακής προβολής και διαφημιστικής δαπάνης του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 12/2023 ΑΔΑ: ΨΒΚΖΩΗΔ-8ΤΠ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 5.455,00 € και ορισμό υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων επιμόρφωσης προσωπικού και λοιπών συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και προμήθειας των αναλώσιμων υλικών για εξοικονόμηση ενέργειας στα πλαίσια του προγράμματος PowerSavingCheck.
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά προπληρωμή ποσού 2.700,00 € και ορισμό υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας στο Kickoffmeeting του προγράμματος Erasmus+ FoodConnections, στη Γερμανία, από 31.1.2023 έως 2.2.2023.
 1. Εκτός έδρας μετακίνηση με σκοπό τη συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στην 5η διοργάνωση του CitiesForum 2023: «Μαζί για Πράσινες και Δίκαιες Πόλεις» στο Τορίνο της Ιταλίας στις 15, 16 και 17 Μαρτίου 2023.
 1. Ακύρωση της 933/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΛ7ΩΗΔ-ΗΣ7) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» μετά την απόφαση 2382/2022 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και της Σ101/2023 πράξης συμμόρφωσης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. προς την ανωτέρω απόφαση.
 1. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ» για τις ανάγκες της Αθλητικής Κατασκήνωσης και των Αθλητικών Διοργανώσεων του Δήμου Χαλανδρίου, (ΟΜΑΔΕΣ 1 και 2) πολυετούς διάρκειας, συνολικής αξίας 98.572,02 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%, με ΑΜ 40/2022.
 1. Έγκριση του 2ου πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ» Α.Μ. 11/2022.
 1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 2254/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακίνητο στο Ο.Τ. 720 επί των οδών Τυμφρηστού, Ιωαννίνων στο Άνω Χαλάνδρι).
 1. Λήψη απόφασης περί άσκησης αγωγής αναγνώρισης κυριότητας του Δήμου Χαλανδρίου και διόρθωσης πρώτης εγγραφής καθώς και αγωγής αποζημίωσης του Δήμου Χαλανδρίου για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 051471648013/0/0 στο Πάτημα Ι, Ο.Τ. 1233.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σίνα αριθ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), όπως παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 12/01/2023 με ΓΑΚ 3865/2023 και ΕΑΚ 74/2023 αγωγής των Δ. Α., Κ. Δ. και Μ. Ε. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι εργατικά).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σίνα αριθ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), όπως παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά την εκδίκαση της από 7/3/2019 με ΓΑΚ 1943/2019 και ΕΑΚ 21/2019 αγωγής των Ι. Κ., Μ. Κ. – Γ. κλπ. (σύνολο 64) κατά Δήμου Χαλανδρίου (επιδόματα Πάσχα Χριστουγέννων).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) για την απόκρουση της από 28/12/2022 με ΓΑΚ 131546/2022 και ΕΑΚ 11413/2022 των Β. Κ. και Ν. Κ., κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (18ο Τριμελές) κατά την εκδίκαση της από 23/7/2020 με αρ. κλ. ΚΛ21418/2022 και αρ. εισ. ΠΡ4152/2020 προσφυγής των Σ. Σ., Α. Σ., Ε. Σ. και Η. Σ. κατά του Περιφερειάρχη Αθηνών, του Δήμου Χαλανδρίου και του Ελληνικού Δημοσίου (άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768) για σύνταξη γνωμοδότησης επί της από 3/2/2023 ένστασης της ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ κατά της με αρ. πρωτ. 20291/20.1.23 απόφαση της Διευθύνουσας, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 5205/09.02.2023 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 29/6/2022 με ΓΑΚ 64115/2022 και ΕΑΚ 7245/2022 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά) των Α. Ν. κλπ. (συν. 10) (εργατικά συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, για την εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου Διαχείρισης Απορριμμάτων (2018) κ. Χ. Δ., του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας (2018) κ. Γ. Κ.. της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν. Α. και του Προϊστάμενους Δ/νσης Απορριμμάτων (2018) κ. Θ. Π. και κ. Δ. Σ. του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για ποινική υπόθεση που προέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ