Title Image

15η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 23η Μαρτίου 2023

15η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 23η Μαρτίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 17/03/2023
Α.Π.: 10068

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, την 23η Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για ενημερωτικές καταχωρίσεις των προσεχών δράσεων – εκδηλώσεων του Δήμου μας.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού – Τοπικό Τμήμα Χαλανδρίου.
 1. Τροποποίηση της σύνθεσης της “Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού, για το έτος 2023’’.
 1. Ματαίωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ΑΑ185011 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΥΡΙΠΠΙΔΟΥ, ΣΤΡ. Δ. ΡΟΥΜΠΕΣΗ, Σ. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 15/2021 προϋπολογισμού 1.540.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με: α) την υπ’ αριθμ. Σ275/2023 Απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. που αποδέχτηκε την Προσφυγή του 2ου μειοδότη και β) τη μη ανανέωση της οικονομικής προσφοράς του ίδιου.
 1. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ. 14/2022.
 1. Λήψη απόφασης περί άσκησης αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθ. 411/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (7ο Μονομελές).
 1. Λήψη απόφασης περί άσκησης αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθ. 412/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (7ο Μονομελές).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Δημητράκη, (με ΑΜ ΔΣΑ 31361), όπως συνεπικουρήσει την αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 9760/2023 αιτήματός της, στη σύνταξη απόψεων επί της από 17-9-2021 και με Αριθ. Κατάθ.: 2202/2021 αίτησης αναιρέσεως της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 3219/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (6ο Τριμελές).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 29/12/2022 με ΓΑΚ 132395/2022 και ΕΑΚ 11582/2022 αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου κατά του Λ. Α. για αποζημίωση ύψους 164.700,00 € για εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης του οικοπέδου επί της Λ. Μεσογείων αρ. 355 και για ηθική βλάβη.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, Α. Χαλκιά 17, Χαλάνδρι, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 7/2/2023 με ΓΑΚ 14151/2023 και ΑΚΔ 494/2023 αγωγής της Γ. Ι. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (επιδόματα – εργατικά).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σίνα αριθ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 2/9/2022 με ΓΑΚ 83277/2022 και ΕΑΚ 9572/2022 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά μέτρα) του Μ. Ν. συμβασιούχο κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 204/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768), όπως για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων / Τμήματος Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 216/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, να συνεπικουρήσει την υπάλληλο του Δήμου Χαλανδρίου Τ. Ε. κατά την εξέταση της ως μάρτυρα ενώπιον του Πταισματοδίκη Αθηνών).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ